ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτοκίνητα από 60 ευρώ! Πώς θα τα αποκτήσετε - Δείτε όλη τη λίστα με τα οχήματα και τις τιμές

Αυτοκίνητα
In Τime

Δημοπρασίες: Στα Άνω Λιόσια Αττικής θα πραγματοποιηθεί η επόμενη δημοπρασία οχημάτων από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού - ΔΔΔΥ (πρώην ΟΔΔΥ) - Δείτε αναλυτικά τη λίστα, στη gallery του newsbomb.gr και επιλέξτε τι σας συμφέρει.

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. στις εγκαταστάσεις της Δ.Δ.Δ.Υ. στη Μαγουλέζα στα Άνω Λιόσια, θα διενεργηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για να εκποιηθούν:

 • Οκτώ (8) Ομαδικές Κατηγορίες Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής ( Ο.Τ.Κ.Ζ.) αδειοδοτημένοι από την Ε.Δ.Ο.Ε. Κοινοτικής προέλευσης που βρίσκονται στην ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΑΓΟΥΛΕΖΑΣ.
 • Δέκα Πέντε (15) Φορτηγά για Διάλυση Κοινοτικής προέλευσης που βρίσκονται στην ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΑΓΟΥΛΕΖΑΣ.
 • Έξι (6) Ομαδικές Κατηγορίες Δικύκλων για Διάλυση Κοινοτικής-Μη Κοινοτικής προέλευσης που βρίσκονται στην ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΑΓΟΥΛΕΖΑΣ,
 • Ένα (1) Φορτηγό για Διάλυση Κοινοτικής προέλευσης Δήμου Αθηναίων.
 • Τρία (3) Φορτηγά για Διάλυση Κοινοτικής προέλευσης και Μία (1) Ομαδική Κατηγορία Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) Κοινοτικής προέλευσης Δήμου Θηβαίων, με τιμές εκκίνησης τις αναγραφόμενες στη διακήρυξη.

ΔΕΙΤΕ ΣΤΗ GALLERY TOY NEWSBOMB.GR ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όλα τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΝΕΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο www.aade.gr (MENOY>Δημοπρασίες ΔΔΔΥ). Η συμμετοχή καθενός των πλειοδοτών στη διαδικασία της δημοπρασίας προϋποθέτει την πλήρη ενημέρωση του επί των όρων πώλησης που ισχύουν. Δήλωση άγνοιας αυτών δεν γίνεται δεκτή.

 • Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται ο αναλογών Φ.Π.Α. 24%

Για τα μη κοινοτικά οχήματα ο αγοραστής υποχρεούται πριν την παραλαβή τους να υποβάλλει τη σχετική διασάφηση εισαγωγής, επί της οποίας υπολογίζονται και καταβάλλονται οι αναλογούσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.

 • Με την ολοκλήρωση της πλειοδοσίας κάθε οχήματος, καλείται ο τελευταίος πλειοδότης να υπογράψει το πρακτικό ανακηρύξεως πλειοδότη και να καταβάλει προκαταβολή υπολογιζόμενη σε ποσοστό 20% της τιμής πλειοδοσίας.

ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ 20% ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ Η ́ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

 • Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) όπως χαρακτηρίζονται από το Π.Δ.. 116/2004 και τα οποία δημοπρατούνται είτε το καθένα χωριστά είτε ομαδικά έχουν μόνο φορείς αδειοδοτημένοι από την Ε.Δ.Ο.Ε.
 • Δικαίωμα συμμετοχής για τα οχήματα προς διάλυση ήτοι των οχημάτων που κρίνονται ακατάλληλα για κυκλοφορία και δεν περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 116/2004 και δημοπρατούνται είτε το καθένα χωριστά είτε ομαδικά, έχουν εκτός από φορείς αδειοδοτημένους από την Ε.Δ.Ο.Ε. και όσοι ασκούν δραστηριότητα συναφή με την διαχείριση των οχημάτων αυτών, η άδεια λειτουργίας της οποίας προϋποθέτει την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), χωρίς απαραίτητα να έχουν υποχρέωση συμμετοχής σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

Η Δημοπρασία διενεργείται με τη συμμετοχή όσων ενδιαφερομένων έχουν καταβάλλει την Εγγύηση Συμμετοχής.

Τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στις δημοπρασίες δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, προσκομίζοντας Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη από Δημόσια Αρχή.

Σε κάθε περίπτωση οφείλουν να προσκομίσουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα της Εταιρείας, ήτοι:

1) Επικυρωμένο αντίγραφο της συστατικής πράξης – καταστατικό, στο οποίο θα ορίζεται η έναρξη και η διάρκεια της Εταιρεία, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και οι εξουσίες του.

2) Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης του καταστατικού.

3) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Μεταβολών από το οικείο Πρωτοδικείο και ΓΕΜΗ με τα αντίστοιχα ΦΕΚ αυτών.

 • Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία υποχρεούνται να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό ταυτότητας σε ισχύ (διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια παραμονής κ.λ.π.) και να δηλώνουν στην επιτροπή τον ΑΦΜ , την αρμόδια ΔΟΥ και την ιδιότητά τους.
 • Οι προσφορές για να γίνουν δεκτές, πρέπει να διαφέρουν από την τιμή εκκίνησης και η μία από την άλλη τουλάχιστον κατά 20€ για τα Ο.Τ.Κ.Ζ. και όλα τα οχήματα για Διάλυση.
 • Η επιτροπή, κατά το χρόνο δημοπράτησης, μπορεί κατά την κρίση της να αναπροσαρμόσει σε οποιοδήποτε στάδιο το εύρος της προσφοράς.
 • Ο διακανονισμός του υπολοίπου 80% της τιμής πλειοδοσίας, γίνεται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη ημέρα της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας.

1) Ο αγοραστής υποχρεούται να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 ότι κατά την παραλαβή των αγορασθέντων τροχοφόρων θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος του χώρου αποθήκευσης από τυχόν μολύνσεις του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα από την δημιουργία αποβλήτων καθώς και της ατμόσφαιρας από τυχόν διαφυγή επικίνδυνων αερίων.

2) Οι αγοραστές των Ο.Τ.Κ.Ζ. και των οχημάτων για ΔΙΑΛΥΣΗ κατά τον διακανονισμό υποχρεούνται επιπλέον να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα αγοραζόμενα οχήματα θα διαλυθούν και δεν θα τεθούν σε Κυκλοφορία.

3) Οι αγοραστές κατά τον διακανονισμό των αγορασθέντων Ο.Τ.Κ.Ζ. θα δηλώνουν υπευθύνως ότι μετά την ολοκλήρωση της εναλλακτικής διαχείρισης των οχημάτων (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Π.Δ.116/2004 Φ.Ε.Κ. 81 - παράρτημα ΙΙΙ) θα κοινοποιούν στην Δ.Δ.Δ.Υ. αντίγραφα Πιστοποιητικών Καταστροφής ενός εκάστου Ο.Τ.Κ.Ζ. που αγόρασαν.

ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις παρατάσεων διακανονισμού.

Η παραλαβή των Πωληθέντων Οχημάτων γίνεται αποκλειστικά με μεταφορικά μέσα των αγοραστών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Επίσης σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 1102365ΕΞ2018/29-06-2018 εγκυκλίου της Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ., ο Φ.Π.Α. των Μη Κοινοτικών Δημοπρατηθέντων Ειδών καταβάλλεται μαζί με τον Εισαγωγικό Δασμό στις κατά τόπους Αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές.

Ώρες επίσκεψης

Η επίσκεψη στην Αποθήκη Μαγουλέζας επιτρέπεται μέχρι και σήμερα 28 Σεπτεμβρίου 2021 από 08:30 έως τις 13:30.

Για τα δημοπρατούμενα Οχήματα που ευρίσκονται σε Αποθήκες Τρίτων (εκτός Δ.Δ.ΔΥ.) η επίσκεψη θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους υπεύθυνους κάθε διακατέχουσας Υπηρεσίας, οι οποίες αναφέρονται στη Διακήρυξη.

Ο Διακανονισμός του τιμήματος των δημοπρατηθέντων οχημάτων γίνεται υποχρεωτικά σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας.

Δύναται να παραταθεί με απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 45 ημερολογιακές ημέρες συνολικά (ανώτατη προθεσμία και για την παραλαβή του οχήματος), ύστερα από εμπορόθεσμη αίτηση του αγοραστή, ο οποίος οφείλει να καταβάλει κατά το διακανονισμό του υπολοίπου τιμήματος τις προσαυξήσεις που προβλέπονται από τον ΚΕΔΕ για χρέη προς το Δημόσιο, καθώς και τις ανάλογες επιβαρύνσεις που θα προκύψουν για κάθε μέρα καθυστέρησης παραλαβής του οχήματος λόγω της παράτασης του διακανονισμού.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Αποστολή Newsbomb.gr στο Αρκαλοχώρι Κρήτης: Οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους μετά τα 5,8 Ρίχτερ

The Voice: Γιος πασίγνωστου τραγουδιστή ανέβηκε στη σκηνή και σάρωσε τα πάντα (video)

Συνελήφθη ο ληστής της τράπεζας στη Μητροπόλεως - Έφερε βαρύ οπλισμό