ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Στα 72 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο 2022

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Στα 72 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο 2022

Αύξηση της οργανικής και καθαρής κερδοφορίας αλλά και των εσόδων του στο εννεάμηνο του 2022 ανακοίνωσε ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, χάρη στις επενδύσεις των προηγούμενων χρόνων, αλλά και τα πολύ καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά των έργων της ετιαρείας, που σημείωσαν πολύ υψηλούς συντελεστές απόδοσης (load factor). 

Η αύξηση των εσόδων στα €448,7 εκατ. οδήγησε σε αύξηση της οργανικής κερδοφορίας (adj. EBITDA) στα €150,9 εκατ. και άνοδο στα προσαρμοσμένα κέρδη για τους μετόχους, που διαμορφώθηκαν στα €72,0 εκατ. από €43,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους η εγκατεστημένη ισχύς ήταν 895,3 MW.

Αναλυτικά:

Οι ανεμολογικές συνθήκες κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους ήταν αισθητά βελτιωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και σε συνδυασμό με τα σημεία που έχει αναπτύξει τα πάρκα του ο Όμιλος, οδήγησαν σε αύξηση των συντελεστών παραγωγής (load factor). Συγκεκριμένα, το load factor των έργων του ομίλου για την Ελλάδα έφτασε το 31,5% έναντι 28,6% την περασμένη χρονιά, για τη Βουλγαρία το 28,2% έναντι 25,7% και για την Πολωνία στο 27,3% έναντι 23,3%.

Οι υψηλοί συντελεστές απόδοσης (load factor) του χαρτοφυλακίου σε συνδυασμό με την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας ορισμένων έργων (υπενθυμίζεται ότι ένα αριθμός πάρκων ήταν σε δοκιμαστική λειτουργία κατά το 2021) οδήγησαν σε αύξηση της παραγωγής κατά 14,3%, με τα έσοδα από πωλήσεις ενέργειας να ανέρχονται σε €175,0 εκατ. έναντι €150,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Στον κλάδο κατασκευών, τα έσοδα από κατασκευή έργων για τρίτους ανήλθαν σε €28,6 εκατ. κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2022 σε σύγκριση με €14,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Tα έσοδα από τον κλάδο των έργων ΣΔΙΤ ανήλθαν σε €15,0 εκατ. έναντι ποσού €12,0 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2021, σημειώνοντας αύξηση 25,3%, οφειλόμενη κυρίως στη βελτίωση μεγεθών της παραγωγής των μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων μετά και την έναρξη της μεταβατικής διαχείρισης στη ΜΕΑ Αρκαδίας.

Τέλος, ο κλάδος της εμπορίας ενέργειας παρουσίασε έσοδα €230,0 εκατ., συνεπεία των συνθηκών που επικρατούν διεθνώς στις αγορές ενέργειας.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (adj. EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου ανέρχονται σε €150,9 εκατ. έναντι €106,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Το αντίστοιχο περιθώριο (adj.EBITDA margin) διαμορφώθηκε σε 33,6% έναντι 42,9% την προηγούμενη περίοδο σαν αποτέλεσμα του διαφορετικού μείγματος πωλήσεων.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη χρήσης (adj. net income) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €72,0 εκατ., σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (2021: €43,1 εκατ.).

Τα καθαρά κέρδη χρήσης αποδιδόμενα σε ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν σε €51,1 εκατ., σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους όπου παρουσίασαν ζημία €50,7 εκατ. (περιλαμβάνοντας ωστόσο €93,8 εκατ. αρνητική επίδραση από την αποεπένδυση στην Αμερική).

Οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές κατά το πρώτο 9μηνο του έτους διαμορφώθηκαν σε €95,4 εκατ.

Οι επενδύσεις του Ομίλου για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του έτους ανήλθαν σε €180 εκατ., κατευθυνόμενες στα υπό κατασκευή έργα. Σημειώνεται ότι κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους η εταιρεία έλαβε το πρώτο μέρος της επιδότησης για το έργο της Αμφιλοχίας το οποίο βρίσκεται πλέον σε φάση κατασκευής. Όσον αφορά στο έργο του Καφηρέα, οι εργασίες κατασκευής προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, με αναμενόμενη ολοκλήρωση του έργου μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2023.

Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (δανειακές υποχρεώσεις μείον ταμειακά διαθέσιμα μείον δεσμευμένες καταθέσεις σχετιζόμενες με δανειακές υποχρεώσεις) την 30/09/2022 ανήλθε στα €598,8 εκατ. έναντι €528,0 εκατ. την 31/12/2021.

Σε επίπεδο τριμήνου, τα συνολικά έσοδα κατά την περίοδο Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2022 ανήλθαν σε €171,9 εκατ. έναντι €107,3 εκατ. την περίοδο Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2021, λόγο αυξημένης παραγωγής ΑΠΕ αλλά και λόγο του τομέα εμπορίας ενέργειας.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (adj. EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου ανέρχονται σε €51,3 εκατ. έναντι €37,9 εκατ., με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται στο 32,1% έναντι 35,2% την προηγούμενη περίοδο λόγο του μείγματος πωλήσεων.

Τέλος, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη χρήσης (adj. net income) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το Γ’ τρίμηνο του έτους διαμορφώθηκαν σε €23,6 εκατ., σε σχέση με την αντίστοιχη τριμηνιαία περίοδο του προηγούμενου έτους (2021: €14,3 εκατ.).