ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μητρώο Πραγµατικών Δικαιούχων - Σε 130 ημέρες η πρόσβαση του ευρύτερου κοινού

Μητρώο Πραγµατικών Δικαιούχων  - Σε 130 ημέρες η πρόσβαση του ευρύτερου κοινού
INTIME

Η έναρξη λειτουργίας της πρόσβασης του ευρύτερου κοινού στο Μητρώο Πραγµατικών Δικαιούχων µετατέθηκε για την 1.7.2023.

Η λειτουργία πρόσβασης των αρχών και των υπόχρεων προσώπων έχει ήδη ξεκινήσει από 1.11.2022. Υπενθυµίζεται ότι, από τον Σεπτέµβριο του 2022, είναι σε ισχύ η υπουργική απόφαση που προβλέπει τον τρόπο λειτουργίας του Μητρώου Πραγµατικών Δικαιούχων.

Βάσει της απόφασης αυτής, ορίζεται ότι στα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Μητρώο έχουν πρόσβαση, χωρίς περιορισµούς ή προηγούµενη ειδοποίηση του οικείου προσώπου, η Αρχή κατά της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και οι ελεγκτικές αρχές, προκειµένου να ασκούν τα ελεγκτικά ή ερευνητικά τους καθήκοντα, καθώς και τα υπόχρεα πρόσωπα του ν.4557/2018 για σκοπούς τήρησης της δέουσας επιµέλειας προς τον πελάτη τους, υπό την προϋπόθεση ωστόσο ότι τα τελευταία προσκοµίζουν αποδεικτικά έγγραφα της πελατειακής σχέσης που τους συνδέει, τη χρονική διάρκεια αυτής καθώς και τον σκοπό της πρόσβασης στα καταχωρισµένα στοιχεία.

Οσον αφορά στο ευρύτερο κοινό, πρόσβαση έχει µόνο σε συγκεκριµένα στοιχεία των καταχωρισµένων προσώπων, εκτός και αν κάποιος αποδείξει έννοµο συµφέρον που να δικαιολογεί την πρόσβαση σε επιπρόσθετα στοιχεία, ενώ ως προς τα νοµικά πρόσωπα που κατέχουν ποσοστό µετοχών ή ιδιοκτησιακό δικαίωµα σε άλλα νοµικά πρόσωπα, επιτρέπεται η πρόσβαση των υπόχρεων προσώπων και του κοινού µόνο στα στοιχεία των τελικών πραγµατικών δικαιούχων.

Όσοι έχουν πρόσβαση στο Μητρώο υποχρεούνται αφενός στην τήρηση της πολιτικής για ορθή χρήση των δεδοµένων που διατίθενται και αφετέρου σε καταβολή τέλους πρόσβασης.