ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΟΙΚ: Δηλώστε στο Ε9 αυθαίρετα που νομιμοποιήθηκαν

ΥΠΟΙΚ: Δηλώστε στο Ε9 αυθαίρετα που νομιμοποιήθηκαν

Τα στοιχεία των αυθαιρέτων που νομιμοποιήθηκαν με βάση τις τελευταίες ρυθμίσεις θα πρέπει να δηλωθούν στο Ε9 της επόμενης χρονιάς από το έτος νομιμοποίησης.

Η σχετική εγκύκλιος έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Αυθαίρετα ακίνητα, που υπήχθησαν στις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011.

ΣΧΕΤ: 1.Τα από 15-5-2012, 8-6-2012 και 24-9-2012 έγγραφά σας.

2. Το αρ. πρωτ. 14608/3-10-2012 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Βόλου.

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών, αναφορικά με τη δήλωση αυθαιρέτων κτισμάτων στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), βάσει της οποίας συντίθεται μηχανογραφικά η δήλωση ΕΤΑΚ ετών 2008 και 2009 και Φ.Α.Π. ετών 2010 και επόμενων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 της εγκυκλίου-διαταγής ΠΟΛ.1047/10.3.2005 «Συμπληρωματικές οδηγίες για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2005», σε περίπτωση που τα τετραγωνικά μέτρα κτίσματος υπερβαίνουν αυτά που αναγράφονται στο συμβόλαιο ή την οικοδομική άδεια, ο υπόχρεος, για τις ανάγκες συμπλήρωσης του εντύπου, πρέπει να αναγράψει το πραγματικό γεγονός και όχι ό,τι αναφέρεται στον τίτλο κτήσης ή την οικοδομική άδεια.

Παρόλα αυτά στην παράγραφο 22 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 ορίζεται ότι, για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης που εξαιρούνται της επιβολής κυρώσεων με βάση τις διατάξεις του ίδιου νόμου, δεν οφείλονται αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές και οποιοσδήποτε φόρος, καθώς και οποιασδήποτε μορφής πρόστιμα και τέλη. Τυχόν όμως ήδη καταβληθέντες φόροι, τέλη και πρόστιμα δεν αναζητούνται.

Από τη συνδυαστική εφαρμογή και ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι τα τυχόν αυθαίρετα κτίσματα και οι αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις αναγράφονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) στην κατάσταση και χρήση τους, όπως αυτή προκύπτει από την αίτηση υπαγωγής τους στη ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4014/2011, σε συνδυασμό πάντοτε με την πραγματικότητα, στο έτος που έπεται της ημερομηνίας αίτησης υπαγωγής τους στη ρύθμιση των διατάξεων αυτών.

Περαιτέρω, εφόσον οι αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσεις εξαιρούνται της επιβολής κυρώσεων με βάση το ν. 4014/2011, δεν θα επιβληθούν κυρώσεις και αναδρομικοί φόροι ούτε για την παράλειψη αναγραφής τους στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) προηγουμένων ετών (άρθρο 24 του ν. 4014/2011). Βέβαια σε περίπτωση ορθής αναγραφής των ακινήτων (με τις αυθαίρετες κατασκευές) στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων προηγουμένων ετών δεν τίθεται θέμα διόρθωσής τους και απάλειψης των αυθαίρετων κατασκευών, μετά την τακτοποίησή τους με το ν. 4014/2011.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

Μαρία Η. Μενούνου

Ρoή Ειδήσεων