ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για το «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα ΙΙ»

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για το «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα ΙΙ»

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ», όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ), εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΦΕΠΑΕ), με χωρική αρμοδιότητα για τις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Υποβλήθηκαν συνολικά 552 προτάσεις με προϋπολογισμό 65.414.468,59 ευρώ και δημόσια επιχορήγηση 27.421.937,85 ευρώ.

Μετά τη στατιστική επεξεργασία των υποβληθεισών προτάσεων, προέκυψαν τα παρακάτω στοιχεία για τις περιφέρειες ευθύνης της ΕΛΑΝΕΤ:

ΑΤΤΙΚΗ
Υποβληθείσες προτάσεις: 536.
Συνολικός Προϋπολογισμός Προτάσεων: 63.512.696,35 ευρώ.
Αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη: 26.512.998,92 ευρώ.

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Υποβληθείσες προτάσεις: 9.
Συνολικός Προϋπολογισμός Προτάσεων: 1.058.451,45 ευρώ.
Αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη: 480.041,25 ευρώ.

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Υποβληθείσες προτάσεις: 3.
Συνολικός Προϋπολογισμός Προτάσεων: 211.287,51 ευρώ.
Αναλογούσα Δημόσια Δαπάνη: 81.279,38 ευρώ.

Τα Επενδυτικά Σχέδια (Φάκελοι Υποψηφιότητας) που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), είτε ιδιοχείρως, τις εργάσιμες ημέρες.