ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής

Μείωση του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής

Ο Γενικός ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής του µηνός ∆εκεµβρίου 2014, σεσύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του ∆εκεµβρίου 2013, παρουσίασε µείωση κατά3,8%, έναντι µείωσης 1,4% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους2013 προς το 2012.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο µέσος ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - ∆εκεµβρίου 2014, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη της περιόδου Ιανουαρίου - ∆εκεµβρίου 2013, παρουσίασε µείωση κατά 2,7%, έναντι µείωσης 3,2% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών μηνός Δεκεμβρίου 2014, σε σύγκριση με το Δεκέμβριο 2013

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 3,8% το μήνα Δεκέμβριο 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2013, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων κατά 13,2%.
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου.
β. Στην αύξηση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 2,1%.
Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: τροφίμων, καπνού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα και επισκευών και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού

γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 18,6%.
δ. Στην αύξηση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 4,3%.

Ανάλυση μέσων μεταβολών, περιόδου Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2014, σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2013

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 2,7% της περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2013, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων κατά 0,5%.
β. Στην αύξηση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 0,7%.
γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 13,7%.
δ. Στη μείωση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 0,2%.

Ρoή Ειδήσεων