ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απίστευτο: Η εφορία θα εισβάλλει πλέον στα σπίτια μας ανενόχλητη

Απίστευτο: Η εφορία θα εισβάλλει πλέον στα σπίτια μας ανενόχλητη

Ειδήσεις | Εφορία: Ουδέν κρυπτόν... από την εφορία, που τίποτα πια δεν θα τη σταματά από το να πραγματοποιεί εφόδους και στα σπίτια των φορολογουμένων, με παρουσία, όμως, δικαστικού λειτουργού.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Η δυνατότητα των ελεγκτών να εισέρχονται στις κατοικίες των φορολογουμένων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, καθιερώθηκε με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, από το 2013, αλλά με διατάξεις του νόμου 4410/2016, οι οποίες κοινοποιήθηκαν χθες με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) ορίζεται πλέον ότι απαιτείται και η παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Στο εξής, οι ελεγκτές της εφορίας, όπως προβλέπει εγκύκλιος του γ.γ. Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή, θα μπορούν να εισβάλουν σε κατοικίες φορολογουμένων, παρουσία δικαστικού λειτουργού, «στις περιπτώσεις που παρίσταται ανάγκη να εισέλθει η φορολογική διοίκηση στα πλαίσια διενέργειας επιτόπιου φορολογικού ελέγχου στην κατοικία του φορολογούμενου».

Επίσης όπως ξεκαθαρίζεται η φορολογική διοίκηση έχει δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε αρχεία τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή, μπορεί να διενεργεί επανέλεγχο.

Με τη νέα εγκύκλιο οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις, για τις οποίες εκδίδεται το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό, υποχρεούνται να αναθέτουν, ανά πέντε έτη, την έκδοσή του σε διαφορετικό νόμιμο ελεγκτή ή σε διαφορετικό ελεγκτικό γραφείο. Η ως άνω υποχρέωση, η οποία δεν υπήρχε στις προϊσχύουσες διατάξεις, ισχύει για τα φορολογικά πιστοποιητικά που εκδίδονται για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Με την εγκύκλιο, παρέχονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης, που ψηφίστηκε με τον νόμο 4410/2016. Συγκεκριμένα οι διατάξεις του άρθρου 40 του ως άνω νόμου προβλέπουν :

1. Πώς θα γίνεται ο επανέλεγχος: Η φορολογική διοίκηση μπορεί να διενεργεί επανέλεγχο (μετά τη διενέργεια πλήρους ελέγχου) στις περιπτώσεις που προκύπτουν νέα στοιχεία, δηλαδή στοιχεία που δεν θα μπορούσαν να είναι γνωστά στη φορολογική διοίκηση κατά τον αρχικό φορολογικό έλεγχο, από τα οποία προκύπτει ότι η φορολογική οφειλή υπερβαίνει αυτήν που είχε προσδιορισθεί κατόπιν του αρχικού ελέγχου.

2. Πώς θα γίνεται ο έλεγχος από το γραφείο: Στις περιπτώσεις που η φορολογική διοίκηση διενεργεί έλεγχο από το γραφείο αξιοποιεί εκτός των στοιχείων που έχει στην κατοχή της (οικονομικές καταστάσεις, δηλώσεις και λοιπά στοιχεία που υποβάλλει ο φορολογούμενος, έγγραφα ή πληροφορίες που περιήλθαν από τρίτους) και τα βιβλία και λογιστικά αρχεία που προσκομίζονται από το φορολογούμενο κατόπιν σχετικής πρόσκλησης.

3. Πώς θα ελέγχονται τα ηλεκτρονικά στοιχεία: Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι εάν τα βιβλία και τα στοιχεία τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή, η φορολογική διοίκηση έχει δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε σχετιζόμενα αρχεία. Σε αυτή την περίπτωση επομένως, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δίνουν πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς τους υπολογιστές όπου φυλάσσονται τα συγκεκριμένα αρχεία.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι ο φορολογούμενος υποχρεούται να παράσχει κάθε απαραίτητη πληροφορία για την απρόσκοπτη πρόσβαση στον οριζόμενο υπάλληλο της φορολογικής διοίκησης, ανεξάρτητα από τον τόπο της αποθήκευσης και της μορφής των δεδομένων αυτών. Την ίδια υποχρέωση έχουν και όσοι τρίτοι παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες προς τον φορολογούμενο, οι οποίες σχετίζονται με την αποθήκευση και επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων, εφόσον αυτό ζητηθεί από τη φορολογική διοίκηση. Τέλος η Φορολογική Διοίκηση δικαιούται να λαμβάνει τα ηλεκτρονικά αρχεία σε αναγνώσιμη ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

4. Τί γίνεται με το Φορολογικό Πιστοποιητικό: Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του ν.3693/2008 (Α'174) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, καθώς και σε υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, εκδίδουν ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό, το οποίο πλέον είναι προαιρετικό για τις ανωτέρω εταιρείες και επιχειρήσεις.

Τι προβλέπεται ειδικότερα για το Φορολογικό Πιστοποιητικό

Με τις προϊσχύουσες διατάξεις οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία υποχρεούνταν στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού για τις ανωτέρω εταιρείες και επιχειρήσεις.

Οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό υποχρεούνται να αναθέτουν, ανά πέντε έτη, την έκδοσή του σε διαφορετικό νόμιμο ελεγκτή ή σε διαφορετικό ελεγκτικό γραφείο. Η ως άνω υποχρέωση, η οποία δεν υπήρχε στις προϊσχύουσες διατάξεις, ισχύει για τα φορολογικά πιστοποιητικά που εκδίδονται για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Επίσης, γίνεται ακόμη πιο προαιρετικό το φορολογικό πιστοποιητικό, αφού αν δεν υπάρχει, δεν αποτελεί λόγο για την επιλογή μιας υπόθεσης προς έλεγχο η μη έκδοση του.

Όμως για την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4174/2013, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη η διαπίστωση παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας που αναφέρονται στο φορολογικό πιστοποιητικό, ενώ με τις προϊσχύουσες διατάξεις μπορούσε να λαμβάνεται υπόψη απλά και μόνο η μη έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού.

Διαβάστε εδώ όλες τις ειδήσεις σχετικά με την εφορία