ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 3 ατομών

Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 3 ατομών

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη τριών ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας .

Συγκεκριμένα: α) δύο (2) ατόμων ειδικότητας Βοηθού Βρεφοκόμου ΔΕ β) ενός (1) ατόμου ειδικότητας Φύλακα - Εργάτη ΥΕ .

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν και να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.