ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δήμος Παλαιού Φαλήρου: 32 θέσεις εργασίας

Δήμος Παλαιού Φαλήρου: 32 θέσεις εργασίας

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δύο ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο.

Συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα Τα ειδικά απαιτούμενα τυπικά προσόντα και τυχόν πρόσθετα (τίτλοι σπουδών κ.λπ.), τα κριτήρια κατάταξης, τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι καθώς και πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς στον πίνακα Β της υπ'αρ. 25816/21-8-2013 ανακοίνωσης, η οποία θα είναι αναρτημένη στο δικτυακό τόπο του Δήμου Παλαιού Φαλήρου www.palaiofaliro.gr και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.