Δήμος Φιλοθέης: Προσλήψεις δύο ατόμων

Δήμος Φιλοθέης: Προσλήψεις δύο ατόμων

Ο Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, που εδρεύει στο Ψυχικό Αττικής

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού, Μαραθωνοδρόμου 95, Τ.Κ. 154 52 Ψυχικό, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κ. Ελένης Κάρλου (τηλ. επικοινωνίας: 2132014765, 737).