ΦΑΡΜΑΚΟ

Η CAR-T θεραπεία της Novartis εμφανίζει συνεπή αποτελεσματικότητα και ασφάλεια

Η CAR-T θεραπεία της Novartis εμφανίζει συνεπή αποτελεσματικότητα και ασφάλεια
ASSOCIATED PRESS

Στους ασθενείς των ΗΠΑ, όταν χρησιμοποιείται στην καθημερινή κλινική πράξη - Αποτελέσματα από δύο αναλύσεις πραγματικής κλινικής εμπειρίας

  • Η αποτελεσματικότητα στο διάχυτο από μεγάλα Β-κύτταρα λέμφωμα (DLBCL) επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν στη βασική κλινική μελέτη, σε έναν πιο ευρύ πληθυσμό ασθενών, που περιλάμβανε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας και πιο βαριά προθεραπευμένους ασθενείς
  • Παρατηρήθηκαν λιγότερα από τα αναμενόμενα γνωστά ανεπιθύμητα συμβάντα από την CAR-T κυτταρική θεραπεία για τους ασθενείς με DLBCL, ειδικά όσον αφορά στα ποσοστά εμφάνισης υψηλού βαθμού συνδρόμου απελευθέρωσης κυτοκινών (4%) και νευρολογικών συμβάντων (5%), σε σύγκριση με τις βασικές κλινικές μελέτες
  • Σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ), η αποτελεσματικότητα ήταν παρόμοια και η ασφάλεια πιο ευνοϊκή συγκριτικά με τη βασική κλινική μελέτη
  • Η κατανόηση του προφίλ ασφαλείας του tisagenlecleucel και η αυξανόμενη εμπειρία με τη χορήγησή του σε συνθήκες καθημερινής κλινικής πράξης υποστηρίζουν τη χρήση του ακόμη και σε επίπεδο εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου.

Πρόσφατα η Novartis ανακοίνωσε τα αποτελέσματα από δύο αναλύσεις πραγματικής κλινικής εμπειρίας με το tisagenlecleucel, τη μόνη CAR-T κυτταρική θεραπεία που έχει εγκριθεί σε δύο διακριτές ενδείξεις.

Οι εν λόγω αναλύσεις προκύπτουν από τα αρχικά ευρήματα μίας μελέτης 15ετούς διάρκειας μετά από την κυκλοφορία του προϊόντος που προσθέτουν και συμπληρώνουν την ισχύ των κλινικών μελετών του tisagenlecleucel με δεδομένα από την εμπειρία με το tisagenlecleucel σε συνθήκες καθημερινής κλινικής πράξης, σε διευρυμένους πληθυσμούς ασθενών. Όταν το tisagenlecleucel χρησιμοποιήθηκε σε συνθήκες καθημερινής κλινικής πράξης, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια ήταν συνεπείς συγκριτικά με τις πιλοτικές δοκιμές, συμπεριλαμβανόμενης της 24μηνης ανάλυσης της μελέτης JULIET σε ενήλικες με υποτροπιάζον/ανθεκτικό διάχυτο από μεγάλα Β-κύτταρα λέμφωμα (DLBCL) και της μελέτης ELIANA σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες με υποτροπιάζουσα/ανθεκτική οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία Β-κυττάρων (ΟΛΛ). Τα δεδομένα της πραγματικής κλινικής εμπειρίας παρουσιάστηκαν στην 61η ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Αιματολογικής Εταιρείας (ASH).

«Όσο αυξάνεται η εμπειρία μας και συμπληρώνεται από δεδομένα πραγματικής κλινικής πράξης, ιατροί όπως εγώ κατανοούμε καλύτερα το tisagenlecleucel και το προφίλ ασφάλειας που το χαρακτηρίζει» ανέφερε η κύρια συγγραφέας αυτής της ανάλυσης, Samantha Jaglowski, MD, The Ohio State University Comprehensive Cancer Center – Arthur G. James Cancer Hospital and Richard J. Solove Research Institute (OSUCCC – James). «Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την τρέχουσα πρακτική της υποστηρικτικής φροντίδας για τους ασθενείς που λαμβάνουν CAR-T θεραπεία παρέχουν τη δυνατότητα συχνής χρήσης αυτής της θεραπείας σε επίπεδο εξωτερικών ιατρείων νοσοκομείου, πράγμα που μπορεί να μειώσει το οικονομικό φορτίο τόσο σε επίπεδο ασθενών όσο και σε επίπεδο νοσοκομείων.»

Εμπειρία με το tisagenlecleucel στην καθημερινή κλινική πρακτική σε ενήλικες ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό DLBCL

Αποτελεσματικότητα

Η αποτελεσματικότητα σε ασθενείς που έλαβαν το tisagenlecleucel σε συνθήκες καθημερινής κλινικής πρακτικής ήταν παρόμοια με αυτή που παρουσιάστηκε στη μελέτη JULIET. Στην εν λόγω ανάλυση 80 ασθενών με υ/α DLBCL για τους οποίους ήταν διαθέσιμα δεδομένα τουλάχιστον 3 μηνών παρακολούθησης μετά από την έγχυση, το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης (ORR) ήταν 58% συμπεριλαμβανομένου του 40% που πέτυχε πλήρη ανταπόκριση (CR). Η διάμεση παρακολούθηση ήταν 4,5 μήνες. Στην ανάλυση 24 μηνών της μελέτης JULIET, το ORR ήταν 54% και το CR ήταν 40% (N=115).

Ασφάλεια

Η πρόβλεψη και η διαχείριση των ανεπιθύμητων συμβάντων της CAR-T κυτταρικής θεραπείας είναι καθοριστικές για την επιτυχή χορήγηση αυτής της πρωτοποριακής και σχετικά νέας θεραπευτικής κατηγορίας. Σε αυτή την ανάλυση εμπειρίας από την καθημερινή κλινική πρακτική με το tisagenlecleucel (σύνολο ανάλυσης ασφάλειας, N=83), το ποσοστό των ασθενών με βαθμού ≥3 CRS και νευρολογικά συμβάντα ήταν κατά προσέγγιση 4% και 5%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με 23% και 11% στην κλινική μελέτη JULIET (σύνολο ανάλυσης ασφάλειας, N=115), υποδηλώνοντας ότι οι εκβάσεις ασφάλειας μπορεί να είναι ευνοϊκότερες. Η εν λόγω ανάλυση της πραγματικής κλινικής εμπειρίας χρησιμοποίησε τις κλίμακες βαθμολόγησης ASTCT για το CRS και ICAN για τα νευρολογικά συμβάντα, ενώ η μελέτη JULIET χρησιμοποίησε την κλίμακα βαθμολόγησης Penn για το CRS και τα MedDRA SMQ για τα νευρολογικά συμβάντα.

Επίσης, στους ασθενείς με CRS, χορηγήθηκαν τοσιλιζουμάμπη και κορτικοστεροειδή στο 20% και 4% των ασθενών, αντίστοιχα, σε συνθήκες καθημερινής κλινικής πράξης, και στο 27% και 19% των ασθενών, αντίστοιχα, στη μελέτη JULIET. Συνολικά 14 ασθενείς με DLBCL κατέληξαν μετά από τη θεραπεία. Όλοι κατέληξαν λόγω εξέλιξης της νόσου. Κανένας θάνατος δεν αποδόθηκε σε τοξικότητες από το tisagenlecleucel.

Χαρακτηριστικά ασθενούς και προϊόντος

Περισσότεροι ασθενείς στην ανάλυση της πραγματικής κλινικής εμπειρίας είχαν χειρότερη κατάσταση λειτουργικότητας, και κατά μέσο όρο, οι εν λόγω ασθενείς ήταν μεγαλύτεροι σε ηλικία και είχαν λάβει περισσότερες γραμμές θεραπείας σε σχέση με τους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία στο πλαίσιο της μελέτης JULIET.

Η βιωσιμότητα των CAR-T κυττάρων είναι μία από τις πολλές προδιαγραφές για την κυκλοφορία του προϊόντος tisagenlecleucel. Η βιωσιμότητα για τις εμπορικές προδιαγραφές στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει καθοριστεί σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 80%. Για όλες τις άλλες αγορές στις οποίες έχει εγκριθεί το tisagenlecleucel, οι προδιαγραφές για τη βιωσιμότητα των CAR-T κυττάρων αφορούν σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με το 70%. Στην προκειμένη ανάλυση «πραγματικής κλινικής εμπειρίας» που πραγματοποιήθηκε στις Η.Π.Α., οι 29 από τους 102 ασθενείς με αξιολογήσιμα δεδομένα έλαβαν προϊόν με κάτω από 80% βιώσιμα CAR-T κύτταρα. Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των ασθενών που έλαβαν προϊόν με βιωσιμότητα κυττάρων που κυμαίνονταν κάτω από τις προδιαγραφές εμπορικής διάθεσης ήταν παρόμοια με αυτή των ασθενών που έλαβαν εμπορικό tisagenlecleucel.

Τα εν λόγω δεδομένα χρήσης του tisagenlecleucel στο r/r DLBCL σε συνθήκες καθημερινής κλινικής πρακτικής παρουσιάστηκαν σε μια προφορική συνεδρία στην 61η ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Αιματολογικής Εταιρείας (ASH) (Περίληψη # 766, Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου, 3:30 ΜM EST).

«Ως πρωτοπόροι, η αφοσίωσή μας στο να προσδιορίζουμε πως η CAR-T θεραπεία μπορεί να επιδράσει στους ασθενείς στο μέλλον, παραμένει αδιάλειπτη» δήλωσε η Susanne Schaffert, PhD, President, Novartis Oncology. «Οι προσπάθειές μας περιλαμβάνουν τη συλλογή και δημοσιοποίηση δεδομένων από την καθημερινή κλινική πράξη, την επέκταση και τη βελτίωση της παρασκευαστικής μας δυνατότητας και της τεχνολογίας μας και την ευρύτερη και βαθύτερη κλινική έρευνα με το tisagenlecleucel και άλλες CAR-T κυτταρικές θεραπείες.»

Πραγματική κλινική εμπειρία με το tisagenlecleucel σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες με υποτροπιάζουσα/ανθεκτική ΟΛΛ

Η αποτελεσματικότητα ήταν παρόμοια και η ασφάλεια φαίνεται να είναι ευνοϊκότερη σε συνθήκες καθημερινής κλινικής πρακτικής συγκριτικά με τη βασική μελέτη ELIANA. Ανάμεσα σε 146 παιδιατρικούς και νεαρούς ενήλικες ασθενείς με υποτροπιάζουσα/ανθεκτική ΟΛΛ που έλαβαν θεραπεία σε συνθήκες καθημερινής κλινικής πρακτικής, για τους οποίους ήταν διαθέσιμα δεδομένα τουλάχιστον 3 μηνών παρακολούθησης μετά από την έγχυση, το ποσοστό πλήρους ύφεσης (CR) ήταν 85% συγκριτικά με 82% στη μελέτη ELIANA (n=79). Η διάμεση παρακολούθηση ήταν 6 μήνες. Σε αυτή την ανάλυση (σύνολο ανάλυσης ασφάλειας, N=154), το ποσοστό των ασθενών με βαθμού ≥3 CRS και νευρολογικών συμβάντων ήταν 14% και 8%, αντίστοιχα, συγκριτικά με 48% και 13% στην κλινική μελέτη ELIANA. Η εν λόγω ανάλυση της πραγματικής κλινικής εμπειρίας χρησιμοποίησε τις κλίμακες βαθμολόγησης ASTCT για το CRS και ICAN για τα νευρολογικά συμβάντα, ενώ η μελέτη ELIANA χρησιμοποίησε την κλίμακα βαθμολόγησης Penn για το CRS και τα MedDRA SMQ για τα νευρολογικά συμβάντα.

«Είναι συναρπαστικό να βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο οι ογκολόγοι χρησιμοποιούν το tisagenlecleucel καθώς και το πώς ανταποκρίνονται οι ασθενείς στην καθημερινή κλινική πράξη», δήλωσε ο Stephan A. Grupp, MD, PhD, Director of the Cancer Immunotherapy Program and Section Chief of Cell Therapy and Transplant at Children's Hospital of Philadelphia, και Καθηγητής Παιδιατρικής στην Ιατρική Σχολή Perelman του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνιας. «Παρατηρούμε πιο ευρεία δεδομένα αποτελεσματικότητας, τα οποία αναπαράγουν τα ευρήματά μας από τη βασική μελέτη, και η συλλογή αυτών των δεδομένων διασφαλίζει ότι λαμβάνουμε ξεκάθαρη εικόνα των ανεπιθύμητων συμβάντων κατά τη χορήγηση του tisagenlecleucel.»

Τα εν λόγω δεδομένα χρήσης του tisagenlecleucel στην υποτροπιάζουσα/ανθεκτική παιδιατρική ΟΛΛ σε συνθήκες καθημερινής κλινικής πράξης παρουσιάστηκαν στο 61ο Αμερικάνικο Αιματολογικό συνέδριο (ASH 2019, αναρτημένη ανακοίνωση, περίληψη # 2619, Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου, 6:00 - 8:00 ΜM EST).

Η συλλογή αυτών των δεδομένων εμπειρίας από την καθημερινή κλινική πράξη ήταν εφικτή χάρη στη συνεργασία του CIBMTR® (Center for International Blood and Marrow Transplant Research – την ερευνητική συνεργασία ανάμεσα στο National Marrow Donor Program®/Be The Match® και το Ιατρικό Κολέγιο του Γουισκόνσιν) και της Novartis, που αναπτύχθηκε προκειμένου να αποτυπωθεί η μακροχρόνια παρακολούθηση των ασθενών που λαμβάνουν tisagenlecleucel, και οι οποίοι συμφωνούν να συμμετέχουν στο μητρώο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 90% των ασθενών στο οποίο έχει συνταγογραφηθεί το tisagenlecleucel έχει λάβει το τελικό παρασκευασμένο προϊόν, είτε εμπορικά είτε όταν χορηγήθηκε εκτός εμπορικών προδιαγραφών.

Σχετικές ειδήσεις