ΦΑΡΜΑΚΟ

Πιάνουν δουλειά οι Ομάδες Εργασίας για την ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας

Πιάνουν δουλειά οι Ομάδες Εργασίας για την ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα συνεδριάσουν για πρώτη φορά οι έξι Ομάδες Εργασίας, οι οποίες θα εξειδικεύσουν τις προτεινόμενες δράσεις της μελέτης για την ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

Η υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Θεοδώρα Τζάκρη, κήρυξε την έναρξη της λειτουργίας των ομάδων, οι οποίες θα έχουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την παράδοση των αποτελεσμάτων των εργασιών τους.

Οι έξι Ομάδες Εργασίας επεξεργάζονται τα θεματικά πεδία των έξι αξόνων της μελέτης και εισηγούνται στη Συντονιστική Επιτροπή που τις εποπτεύει θεσμικά, διοικητικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτούνται για τη στρατηγική ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης αυτών.

Οι ομάδες συγκροτούνται από εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη των συναρμοδίων Γενικών Γραμματειών, των υπουργείων Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Παιδείας, Έρευνας, Τεχνολογίας και Υγείας, εκπροσώπους των συναρμοδίων νομικών προσώπων ΕΟΦ και ΕΟΠΥΥ και εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ). Επίσης στις εργασίες των Ομάδων μπορεί να καλούνται και να συμμετέχουν, κατά περίπτωση, και πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα ως ειδικοί εμπειρογνώμονες κλαδικών ή τομεακών θεμάτων, όπως επίσης στελέχη από ερευνητικές ενώσεις και υφιστάμενα δίκτυα.

Οι έξι θεματικές Ομάδες Εργασίας, βάσει των έξι προτεινόμενων αξόνων του Σχεδίου Δράσης της μελέτης είναι:

Ομάδα Α: Τόνωση της ζήτησης των φαρμακευτικών προϊόντων

Δράσεις:

Ευαισθητοποίηση κοινής γνώμης για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των γενοσήμων:

• Συστηματική μέτρηση της κοινής γνώμης για την αξιοπιστία των γενοσήμων
• Σχεδιασμός και υλοποίηση καμπάνιας ευαισθητοποίησης (περιοδική εφαρμογή)

Επανεξέταση Τιμολογιακής Πολιτικής και πλαισίου αποζημιώσεων:

• Εκσυγχρονισμός πλαισίου τιμολόγησης φαρμάκων
• Ενεργοποίηση θεσμοθετημένου πλαισίου διαπραγμάτευσης
• Επανεξέταση πλαισίου αποζημιώσεων

Ομάδα Β: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Δράσεις:

Ανάπτυξη Εξαγωγικών Δραστηριοτήτων:

• Δημιουργία και προώθηση της ταυτότητας (branding) του Ελληνικού Φαρμάκου
• Εκπόνηση στοχευμένων μελετών για τη διείσδυση σε νέες αγορές βάσει των ειδικών αναγκών κάθε αγοράς
• Δράσεις υποστήριξης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων

Συνεχής Προσαρμογή στις καλές πρακτικές παραγωγής:

• Συνεχής Προσαρμογή στις καλές πρακτικές παραγωγής (GMPs)

Ενίσχυση Συνεργασιών του Κλάδου:

• Προώθηση επιχειρηματικής δικτύωσης και συνεργασίας (clustering)
• Δημιουργία Κοινού Κέντρου Φαρμακοεπαγρύπνησης

Ανάπτυξη συμπληρωματικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην αγορά του φαρμάκου:

• Ενίσχυση θέσης στην αγορά βιολογικών και λοιπών προϊόντων
• Διερεύνηση Δραστηριοποίησης στο χώρο της κλινικής έρευνας

Ομάδα Γ: Στήριξη δραστηριοτήτων Έρευνας και Καινοτομίας

Δράσεις:

Πλατφόρμα Καινοτομίας Βιοϊατρικής & Φαρμάκου:

• Σχεδιασμός και ενεργοποίηση Πλατφόρμας Καινοτομίας
• Λειτουργία Πλατφόρμας Καινοτομίας

Διασύνδεση Ερευνητικού, Ακαδημαϊκού και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος:

• Προγράμματα Συνεργασίας
• Spin –offs
• Ενθάρρυνση διενέργειας διδακτορικής & μεταδιδακτορικής έρευνας σε εφαρμοσμένα αντικείμενα με καινοτομική προοπτική
• Προγράμματα ανταλλαγής στελεχών μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων

Στόχευση των δραστηριοτήτων Έρευνας & Καινοτομίας στις πραγματικές ανάγκες της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας:

• Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμοσμένων ερευνητικών προγραμμάτων
• Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας για την ανάπτυξη βιολογικών και άλλων προϊόντων
• Βελτίωση της αποτελεσματικότητας διαχείρισης των ερευνητικών προτάσεων

Πλαίσιο Ενθάρρυνσης της Ερευνητικής Δραστηριότητας:

• Επανεξέταση φορολογικού πλαισίου δραστηριοτήτων Έρευνας & Καινοτομίας
• Ισχυροποίηση θεσμικού πλαισίου για τη νομική προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και των αποτελεσμάτων της καινοτομίας

Ομάδα Δ: Αναβάθμιση του ανθρωπίνου δυναμικού

Δράσεις:

Ενδυνάμωση Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικών Φαρμακοβιομηχανιών:

• Πλάνο ανάπτυξης του προσωπικού του κλάδου
• Σχεδιασμός και υλοποίηση κατάλληλων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
• Ενίσχυση επιστημονικού δυναμικού ελληνικών επιχειρήσεων

Παροχή Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την ενίσχυση του Κλάδου:

• Δημιουργία και παροχή Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων
• Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διαχείρισης της Καινοτομίας Innovation Management Program
• Σχεδιασμός προγραμμάτων μαθητείας και πρακτικής άσκησης στις φαρμακοβιομηχανίες

Ομάδα Ε: Διασφάλιση υποστηρικτικών υπηρεσιών και υποδομών

Δράσεις:

Παρακολούθηση και Ανάλυση Ελληνικής Αγοράς Υγείας & Φαρμάκου:

• Αναλυτική Κλαδική Μελέτη Αγοράς Φαρμάκου
• Οικονομική παρακολούθηση της αγοράς φαρμάκου

Κέντρο Επιχειρηματικής Ευφυΐας Φαρμάκου:

• Συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων της διεθνούς και εγχώριας αγοράς φαρμάκου και ανίχνευση ευκαιριών για τις ελληνικές επιχειρήσεις
• Μελέτη διεθνών πετυχημένων περιπτώσεων σε επιχειρηματικό και κανονιστικό/ θεσμικό επίπεδο

Επιχειρησιακή αναβάθμιση και ενίσχυση του ρόλου του ΕΟΦ:

• Ενίσχυση οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΟΦ
• Ενίσχυση στελέχωσης
• Ενίσχυση εργαστηριακών υποδομών

Αναβάθμιση Ερευνητικών Υποδομών:

• Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων για την αναβάθμιση των δημόσιων ερευνητικών υποδομών.

Ομάδα ΣΤ: Βελτίωση Περιβάλλοντος Χρηματοδότησης

Δράσεις:

Αξιοποίηση πηγών χρηματοδότησης (ευρωπαϊκών και εθνικών):

• Ενεργοποίηση προγραμμάτων επιχορηγήσεων και παροχής χαμηλότοκων δανείων

Εξορθολογισμός ταμειακών ροών:

• Αναθεώρηση δυνατοτήτων συμψηφισμού οφειλών των Ελληνικών Φαρμακοβιομηχανιών από και προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Σχετικές ειδήσεις