ΕΡΓΑΣΙΑ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Διαγωνισμός για 55 διοικητικούς υπαλλήλους -Πότε λήγει η προθεσμία

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Διαγωνισμός για 55 διοικητικούς υπαλλήλους -Πότε λήγει η προθεσμία

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα επιτυχόντων από τους οποίους μπορεί να προσλαμβάνει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους».

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι και οι επιτυχούσες υποψήφιες που θα προσληφθούν με τον παρόντα διαγωνισμό θα εργαστούν ως υπάλληλοι αρμόδιοι και αρμόδιες για τις πολιτικές στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης και θα προσληφθούν κυρίως στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (στο εξής: ΓΔ AGRI) στις Βρυξέλλες (Βέλγιο).

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής, θα κληθείτε να συμμετάσχετε σε διάφορες δοκιμασίες, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Καθήκοντα:

Ως υπάλληλος αρμόδιος/αρμόδια για τις πολιτικές στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης στη ΓΔ AGRI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πρέπει:

να αναπτύσσετε πολιτικές και νέα νομοθεσία,
να εφαρμόζετε και να διαχειρίζεστε την υφιστάμενη νομοθεσία,
να διαχειρίζεστε προγράμματα,
να διενεργείτε οικονομικές αναλύσεις και να εκπονείτε μελέτες για τις προοπτικές πολιτικής,
να διαπραγματεύεστε και/ή να παρακολουθείτε εμπορικές συμφωνίες,
να συμβάλλετε σε δραστηριότητες αξιολόγησης όσον αφορά τις επιδόσεις και την ενωσιακή προστιθέμενη αξία μέτρων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΓΔ AGRI, και να εκπροσωπείτε τη ΓΔ AGRI σε ομάδες εργασίας της Επιτροπής, σε επιτροπές της ΕΕ, στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, σε διεθνείς οργανισμούς και φόρουμ.

Οι υπάλληλοι που θα προσληφθούν θα κληθούν να αναλάβουν καθήκοντα στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης (δασοκομία, βιώσιμοι φυσικοί πόροι, γεωργική οικονομία, αγορές και εμπόριο γεωργικών προϊόντων), όπως αυτά που περιγράφονται κατωτέρω:

Ανάλυση, ερμηνεία και ανάπτυξη πολιτικής και νομοθεσίας, και διαχείριση της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Εξέταση, διαπραγμάτευση και προετοιμασία της έγκρισης προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης/στρατηγικών σχεδίων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

Ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων και για τη βιολογική γεωργία, με διενέργεια προπαρασκευαστικών αναλύσεων και διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα κράτη μέλη.

Διαπραγμάτευση, παρακολούθηση και επακολούθηση διμερών και πολυμερών εμπορικών συμφωνιών σε τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΓΔ AGRI.
Ανάλυση και αξιολόγηση των γεωργικών αγορών και των αλυσίδων εφοδιασμού, καθώς και παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά και παραγόντων που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα της ΕΕ.

Εκπόνηση προοπτικών πολιτικής και ανάλυσης για θέματα που σχετίζονται με τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, ως συμβολή στον συνολικό στρατηγικό προσανατολισμό και την απλούστευση της ΚΓΠ.

Η εξεταστική επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια για την επιλογή βάσει τίτλων:

Πτυχίο —μεταπτυχιακό (Master) ή διδακτορικό (PhD)— στον τομέα των γεωργικών επιστημών, επιπλέον του διπλώματος που απαιτείται για την πρόσβαση στον διαγωνισμό [όπως περιγράφεται στο τμήμα 3) Ειδικοί όροι — τίτλοι σπουδών και επαγγελματική πείρα της προκήρυξης του διαγωνισμού].

Επαγγελματική πείρα στην ανάπτυξη πολιτικής και/ή νομοθεσίας στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης και/ή στην εκπόνηση μελετών για τις προοπτικές πολιτικής στον ίδιο τομέα.

Επαγγελματική πείρα στην εφαρμογή των πολιτικών και/ή της νομοθεσίας στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης.

Επαγγελματική πείρα στην αξιολόγηση, την παρακολούθηση και/ή τη διαπραγμάτευση προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης.

Επαγγελματική πείρα στην ανάπτυξη και/ή τη διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών και/ή διεθνών προτύπων στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης.

Επαγγελματική πείρα στη διενέργεια οικονομικών και/ή κοινωνικοοικονομικών αναλύσεων και/ή αναλύσεων των πολιτικών στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης.
Επαγγελματική πείρα στη διενέργεια οικονομικών αναλύσεων των γεωργικών αγορών και των αλυσίδων εφοδιασμού, καθώς και παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά και παραγόντων που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα της ΕΕ.

Επαγγελματική πείρα στην πραγματοποίηση έρευνας και/ή τη σύνταξη επιστημονικών εργασιών ή μελετών στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης.

Επαγγελματική πείρα στη διαχείριση γεωργικής εκμετάλλευσης ή γεωργικής επιχείρησης.

Συμβολή σε δραστηριότητες αξιολόγησης και/ή καθοδήγηση τέτοιων δραστηριοτήτων όσον αφορά τις επιδόσεις και την ενωσιακή προστιθέμενη αξία μέτρων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΓΔ AGRI.

Παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη/περιφερειακές αρχές και πραγματοποίηση επαφών με ενδιαφερόμενα μέρη για την εφαρμογή της ΚΓΠ, τη βελτίωση των επιδόσεών της και τη συνοχή με άλλες πολιτικές της ΕΕ που σχετίζονται με μια βιώσιμη πολιτική για τα τρόφιμα και τη γεωργία, όπως προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Εκπροσώπηση της ΓΔ AGRI σε ομάδες εργασίας της Επιτροπής, σε επιτροπές της ΕΕ, στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, σε διεθνείς οργανισμούς και φόρουμ.
Τρόπος και Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας:

Για να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ατομικό λογαριασμό EPSO. Σημειώστε ότι πρέπει να δημιουργήσετε μόνο ένα ατομικό λογαριασμό για όλες τις αιτήσεις υποψηφιότητάς σας στην EPSO.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO έως τις: 9 Μαρτίου 2021 στις 12:00 (μεσημέρι), ώρα Βρυξελλών.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Lockdown: Η πιο κρίσιμη εβδομάδα! Πότε ανοίγουν σχολεία, λιανεμπόριο, εστίαση, μετακινήσεις

Ροή Ειδήσεων