ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσλήψεις στο ΕΣΠΑ - Ειδικότητες και προϋποθέσεις

Προσλήψεις στο ΕΣΠΑ - Ειδικότητες και προϋποθέσεις

Υπουργείο Εργασίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της επιτελικής δομής ΕΣΠΑ απευθύνει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης.

Η πλήρωση των θέσεων θα πραγματοποιηθεί με μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων, που προέρχονται από άλλες ειδικές υπηρεσίες ΕΣΠΑ ή από την κεντρική υπηρεσία ΜΟΔ Α.Ε. Για τις κατηγορίες εκπαίδευσης ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ ενδιαφέρον μπορούν να εκδηλώσουν τα στελέχη όλων των ειδικοτήτων.

Στόχος της συγκεκριμένης πρόσκλησης του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι να ενισχυθούν οι 3 ακόλουθες μονάδες της ειδικής υπηρεσίας ΕΣΠΑ:

Μονάδα Α’: Σχεδιασμού και Συντονισμού Δράσεων
Μονάδα Β’: Υποστήριξη Ένταξης και Παρακολούθησης Δράσεων, Εφαρμογής Συστημικών Παρεμβάσεων και Υλοποίησης Έργων
Μονάδα Γ΄: Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικής Βοήθειας
Αναφορικά με τα τυπικά προσόντα, που θα πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι, όπως αυτά καθορίζονται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, ισχύουν τα εξής:

Για το προσωπικό της κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ της ειδικής υπηρεσίας:

Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμο ίδρυμα της αλλοδαπής
Επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου διπλώματος της αλλοδαπής 3ετής, για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 2ετής και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος 1ετής.

Για την επιλογή του προσωπικού κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ θα εκτιμηθούν ως ουσιαστικά προσόντα η γνώση και η εμπειρία των διαδικασιών σχεδιασμού ή/και διαχείρισης, ή/και συντονισμού, ή /και εφαρμογής κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα της ειδικής υπηρεσίας ΕΣΠΑ. Για τις θέσεις ΔΕ απαιτείται απολυτήριος τίτλος λυκείου και 6ετής επαγγελματική εμπειρία.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου συμπληρωθούν οι κενές θέσεις κάθε κατηγορίας προσωπικού. Η πρώτη αξιολόγηση του προσωπικού θα γίνει σε έναν μήνα ενώ σε τακτά χρονικά διαστήματα(κάθε μήνα) θα εξετάζονται τα υποβληθέντα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.