ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσλήψεις ψυχολόγων στα σχολεία: Μέχρι 23/5 οι αιτήσεις

Προσλήψεις ψυχολόγων στα σχολεία: Μέχρι 23/5 οι αιτήσεις
Την επόμενη σχολική χρονιά θα υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία όλης της χώρας

ΑΣΕΠ: Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη 2ΕΑ/2022  που αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Με βάση αυτή ακριβώς την προκήρυξη (2ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ) θα προσληφθούν την επόμενη σχολική χρονιά στα σχολεία όλης της χώρας ως αναπληρωτές και οι απόφοιτοι του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγοι.

Να σημειωθεί ακόμα ότι όσοι Ψυχολόγοι θέλουν να συμπεριληφθούν στους νέους πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ από τις 4 Μαΐου έως τις 23 Μαΐου 2022.

Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις

Για να προσληφθούν ως αναπληρωτές οι Σχολικοί Νοσηλευτές θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο ΑΣΕΠ ώστε να συμπεριληφθούν στους νέους πίνακες κατάταξης, με σειρά προτεραιότητας, ως υποψήφια μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.).

Οι υποψήφιοι πρέπει να να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, αποκλειστικά από τις 4 Μαΐου έως τις 23 Μαΐου 2022.

Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 2ΕΑ/2022, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, στη διαδρομή: «Πολίτες > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες».

Παράλληλα, θα πρέπει να εκδώσουν και να συμπληρώσουν στην αίτηση τους, παράβολο τριών (3) Ευρώ, ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου → Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αναγράψουν τον κωδικό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλουν το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου. Εάν δεν το καταβάλλουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

Σε δεύτερο ή παράλληλο χρόνο οι Σχολικοί Νοσηλευτές θα κληθούν με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας να καταθέσουν ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη στις διευθύνσεις εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μόνο τα δικαιολογητικά που δεν είναι ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.). Οι ημερομηνίες υποβολής των δικαιολογητικών θα καθορίζονται στη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας.

Πρώτα θα πρέπει να ολοκληρωθεί η αίτηση στο ΑΣΕΠ και μετά η ανάρτηση δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ, καθώς στην ανάρτηση που θα γίνει στο ΟΠΣΥΔ θα υπάρχει πεδίο στο οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησής στο ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το dikaiologitika.gr.

Προσόντα

Όσοι θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή στην προκήρυξη 2ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ για την ειδικότητα ΠΕ23 Ψυχολόγων θα πρέπει να κατέχουν υποχρεωτικά:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 • Γίνεται, επίσης, δεκτό πτυχίο Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία (μόνο για αποφοίτους έως 31/12/1993 που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του ν. 991/1979 (Α’ 278), όπως ισχύει).

Παράλληλα, οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Σχολικών Νοσηλευτών θα πρέπει να κατέχουν τα εξής πρόσθετα προσόντα:

 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου
 • Πρόσθετο τυπικό προσόν πλήρωσης των κενών θέσεων μελών ΕΕΠ αποτελεί η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, η οποία πιστοποιείται είτε πριν από τον διορισμό.
 • Μάλιστα, οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης

Τα κριτήρια κατάταξης

Ο αξιολογικός πίνακας καταρτίζεται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των παρακάτω κριτηρίων:

 • Ακαδημαϊκά Προσόντα (120 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο)
 • Βαθμός πτυχίου – Βαθμός × 2,5
 • Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. – 7 μονάδες
 • Διδακτορικό δίπλωμα – 40 μονάδες
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους ή ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α‘ 114) – 20 μονάδες
 • Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους – 8 μονάδες
 • Άριστη γνώση ξένης γλώσσας – 7 μονάδες
 • Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας – 5 μονάδες
 • Καλή γνώση ξένης γλώσσας – 3 μονάδες
 • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α’ επιπέδου (ενότητες
 • Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου) – 4 μονάδες
 • Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας

Για τον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων η εξειδίκευση στη Σχολική Ψυχολογία, η οποία αποτελεί προσόν πρόταξης στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης, μοριοδοτείται.

Πιο συγκεκριμένα, για τον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων, οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν εξειδίκευση στη Σχολική Ψυχολογία, η οποία πιστοποιείται είτε με την κατοχή διδακτορικού διπλώματος στη Σχολική Ψυχολογία ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Σχολική Ψυχολογία είτε με εμπειρία τουλάχιστον πενήντα (50) μηνών προϋπηρεσίας στην πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως ψυχολόγοι, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης.

Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων προτάσσονται οι υποψήφιοι με εξειδίκευση στη σχολική ψυχολογία οι οποίοι διαθέτουν και παιδαγωγική/διδακτική επάρκεια έναντι των υποψηφίων με εξειδίκευση που δεν διαθέτουν παιδαγωγική/διδακτική επάρκεια. Κατόπιν έπονται οι υποψήφιοι χωρίς εξειδίκευση οι οποίοι διαθέτουν παιδαγωγική/διδακτική επάρκεια που κατατάσσονται πριν από τους υποψήφιους που δεν τη διαθέτουν.

 • Εκπαιδευτική προϋπηρεσία (120 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο)
 • Εκπαιδευτική Προϋπηρεσία έως και 120 μήνες – Μία μονάδα ανά μήνα και έως 120 μονάδες
 • Εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες έως και 60 μήνες.
 • Δύο μονάδες ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως καθορίζονται στην περ. Β‘ της υπ’ αρ. 133529/ΓΔ4/7.8.2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β‘ 3941),όπως ισχύει, καθώς και σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης
 • Εκπαιδευτική προϋπηρεσία με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου 3μηνης διάρκειας – Μιάμιση (1,5) μονάδα ανά μήνα απασχόλησης για την ως άνω περ. 11 και έως 10 μονάδες για κάθε σχολικό έτος (2020-2021 και 2021-2022) και τρεις (3) μονάδες ανά μήνα απασχόλησης για την ως άνω περ. 12 και έως 20 μονάδες για κάθε σχολικό έτος (2020-2021 και 2021-2022)

Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 23, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 6 και της παρ. 1.β του άρθρου 17 του ν. 3699/2008, όπως ισχύουν, αφορούν στην προϋπηρεσία του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που προσφέρθηκε, κατόπιν πρόσληψης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) νυν Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ.), συμπεριλαμβανομένων και των ΣΔΕΥ που ανήκουν στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (για τους κλάδους ΠΕ23 και ΠΕ30), την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη (για τον κλάδο ΠΕ25) και σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (για τους κλάδους ΠΕ23 και ΠΕ30).

Κοινωνικά Κριτήρια

Αριθμός τέκνων – 3 μονάδες για κάθε ανήλικο τέκνο
Αναπηρία πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/ της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, ή τέκνου – Το γινόμενο των μονάδων το οποίο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσοστού αναπηρίας με συντελεστή τεσσάρων δέκατων (0,4) της μονάδας

Τα καθήκοντα των Σχολικών Ψυχολόγων

Σύμφωνα με την τελευταία κοινή υπουργική απόφαση, που αφορά το τρέχον σχολικό έτος, τα καθήκοντα των ΠΕ23 Ψυχολόγων έχουν ως εξής:

 • Καταρτίζουν εβδομαδιαίο πρόγραμμα, στο οποίο καθορίζεται συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας, κατά την οποία θα ασκούν τα καθήκοντά τους, σε κάθε μια από τις σχολικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί.
 • Για κάθε μία από τις σχολικές μονάδες τοποθέτησης, συντάσσουν 3 σχέδια δράσης αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών για την ύπαρξη ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος, που καλύπτουν αντίστοιχα τις χρονικές περιόδους (Σεπτέμβριος- Δεκέμβριος, Ιανουάριος- Μάρτιος, Απρίλιος-Ιούνιος)
 • Σε κάθε σχέδιο δράσης, περιλαμβάνονται, όλες οι ενέργειες τις οποίες έχουν σχεδιάσει, οργανώσει και εφαρμόσει. Επιπλέον, περιγράφουν αναλυτικά τους τιθέμενους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της ψυχοκοινωνικής παρέμβασης, καταγράφουν αριθμητικά όλες τις ενημερώσεις-επαφές που υλοποιούνται ή έχουν υλοποιηθεί στη διάρκεια της κάθε περιόδου, καθώς και όλες τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί, τηρώντας όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών.
 • Παρέχουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ενημέρωση και συμβουλευτική καθοδήγηση για ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας προκειμένου μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και κηδεμόνες να αποκτήσουν εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων και απρόβλεπτων καταστάσεων, όπως η πανδημία του COVID-19, δημιουργώντας ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον με απώτερο στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, την προστασία της σχολικής κοινότητας και κατ’ επέκταση της κοινωνίας.
 • Προωθούν τη συνεργασία των εμπλεκόμενων μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών και ομάδων της σχολικής κοινότητας, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία με την οικογένεια και όταν αυτό απαιτείται την υποστήριξη, τη διαμεσολάβηση και τη διασύνδεση αυτής με τους κατάλληλους φορείς.
 • Διασφαλίζουν τη συμπερίληψη των μαθητών, των εκπαιδευτικών, αλλά και των οικογενειών τους στις προτεινόμενες ενημερωτικές ενέργειες και δράσεις προσομοίωσης.

 • Ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν τη σχολική κοινότητα για την απόκτηση πολύτιμης γνώσης και εμπειρίας μέσα από την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία, την ανταλλαγή και υιοθέτηση αποτελεσματικών πρακτικών που θα προάγουν την ποιότητα των παρεχόμενων υποστηρικτικών και διαμεσολαβητικών υπηρεσιών στο χώρο της εκπαίδευσης. Επιπλέον, ο ρόλος των ψυχολόγων είναι ανιχνευτικός, ενημερωτικός, υποστηρικτικός, διαμεσολαβητικός.
 • Σχεδιάζουν και επαναπροσδιορίζουν, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, βασικές και κρίσιμες προτεραιότητες υποστηρίζοντας σε ατομικό, ομαδικό και διομαδικό επίπεδο όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.
 • Ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν τον Σύλλογο Διδασκόντων σε θέματα σχεσιοδυναμικής και κοινωνικής συνδιαλλαγής της ομάδας-τάξης, επικοινωνίας με τους/τις μαθητές/τριες, καθώς και σχέσεων λειτουργικής συνεργασίας στη σχολική κοινότητα, μέσω εισηγήσεων, διαθεματικών-βιωματικών σεμιναρίων, ομαδικής συμβουλευτικής και ατομικών συναντήσεων ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης.
 • Ενημερώνουν, συμβουλεύουν και υποστηρίζουν την οικογένεια σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων και απρόβλεπτων καταστάσεων και σχέσεων σε επίπεδο ατομικών συνεδριών, ομάδων σχετικού εν- διαφέροντος, σχολών γονέων και ειδικών εκδηλώσεων.
 • Σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της σωματικής, ψυχοσυναισθηματικής υγείας και προστασίας των μαθητών σε συνεργασία με:
 • α) τους υπεύθυνους για την παιδαγωγική καθοδήγηση και τη συμβουλευτική υποστήριξη του σχολείου και
 • β) με σχετικούς αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.
 • Αποτυπώνουν τις υφιστάμενες Δομές Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης της κοινότητας με στόχο τη δημιουργία τοπικών δικτύων υποστήριξης των σχολικών μονάδων είτε με υπηρεσίες και φορείς της ευρύτερης κοινότητας είτε με άλλες σχολικές μονάδες ανεξαρτήτως βαθμίδας.
 • Ενεργοποιούν συνεργατικές μεθόδους εντός των σχολικών μονάδων ή και σε συνεργασία με άλλες σχολικές μονάδες, με γονείς, φορείς και υπηρεσίες, τοπικές αρχές ή ομάδες (όπως αρμόδια υπουργεία, τοπικές αρχές, υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, φυσικά πρόσωπα και ομάδες που έργο τους είναι η προστασία του πολίτη).
 • Σχεδιάζουν διαθεματικές και βιωματικές δραστηριότητες αξιοποιώντας την υπάρχουσα γνώση και εμπειρία, προωθώντας ταυτόχρονα σύγχρονες πρακτικές, όπως ενδεικτικά εργαστήρια, παιχνίδια ρόλων, εξ αποστάσεως εφαρμογές, κ.ά.