ΕΡΓΑΣΙΑ

Προκηρύξεις για 1.271 θέσεις σε δήμους και νομικά πρόσωπα

Προκηρύξεις για 1.271 θέσεις σε δήμους και νομικά πρόσωπα

Ανοίγουν το επόμενο διάστημα 1.271 θέσεις σε δήμους και στα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), μετά τις δύο σχετικές εγκριτικές αποφάσεις που δημοσιοποιήθηκαν.

Πρόκειται για θέσεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου, προκειμένου να καλυφθούν εποχικές ανάγκες.

Ειδικότερα, οι 1.090 θέσεις της πρώτης εγκριτικής απόφασης αφορούν υπηρεσίες δήμων και ΝΠΔΔ, εκ των οποίων οι 989 είναι με σύμβαση μίσθωσης έργου και οι 101 με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι προκηρύξεις θα εκδοθούν μετά από έγκριση του ΑΣΕΠ και θα εκδίδονται σταδιακά από τους δήμους που θα τις υλοποιήσουν.