Καμπανάκι ΕΕ σε Ελλάδα-Κύπρο για εφαρμογή κανόνων κράτησης

Καμπανάκι ΕΕ σε Ελλάδα-Κύπρο για εφαρμογή κανόνων κράτησης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί μεταξύ άλλων την Ελλάδα και την Κύπρο όπως εφαρμόσουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες σχετικά με τα ζητήματα κράτησης.

Οι κανόνες αποβλέπουν στη βελτίωση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των δικαστικών συστημάτων στην Ευρώπη, τα οποία αποτελούν σημαντικό στοιχείο του κοινού ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης. Οι εν λόγω κανόνες που συμφωνήθηκαν ομόφωνα από τα κράτη μέλη το διάστημα 2008-2009, προβλέπουν ότι αποφάσεις έπρεπε να είχαν τεθεί σε ισχύ δύο το Δεκέμβριο του 2011 και η άλλη το Δεκέμβριο του 2012.

Κύπρος και Ελλάδα δεν εφάρμοσαν τις αποφάσεις

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποίησε σήμερα η Κομισιόν, μόνο 18 κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει την απόφαση για τη μεταγωγή καταδίκων, 14 την απόφαση περί αναστολής και εναλλακτικών κυρώσεων και 12 το ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης. Όπως προκύπτει από το σχετικό παράρτημα της έκθεσης η Κύπρος και η Ελλάδα δεν έχουν θέσει καμία από τις τρεις αποφάσεις σε ισχύ.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η καθυστερημένη ή ελλιπής εφαρμογή από ορισμένα κράτη μέλη είναι ιδιαίτερα δυσάρεστη καθώς οι αποφάσεις-πλαίσια έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε μείωση των ποινών φυλάκισης που επιβάλλουν οι δικαστές στους μη μόνιμους κατοίκους. Έτσι θα μπορούσε να μειωθεί ο υπερπληθυσμός των φυλακών και να βελτιωθούν οι συνθήκες κράτησης, και ταυτόχρονα να εξοικονομηθούν ποσά από τους προϋπολογισμούς των φυλακών.

Για το λόγο αυτό ζητεί από όλα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την πλήρη εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας.

Προς το παρόν, η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα να κινήσει διαδικασίες σύμφωνα με το άρθρο 258 της ΣΛΕΕ για τις αποφάσεις-πλαίσια που θεσπίστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας. Ωστόσο, από την 1η Δεκεμβρίου 2014, η Κομισιόν θα μπορεί να κινήσει νομική διαδικασία εναντίον των χωρών που δεν θα έχουν συμμορφωθεί.