Τράπεζα Κύπρου: Προειδοποίηση για το 2012

Τράπεζα Κύπρου: Προειδοποίηση για το 2012

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος, μετά τη φορολογία και πριν από την απομείωση Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2012, αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντική αρνητική απόκλιση σε σχέση με τα αντίστοιχα δημοσιοποιημένα αποτελέσματα του έτους 2011.

Η απόκλιση αυτή, σύμφωνα με την ίδια την τράπεζα, οφείλεται στις αυξημένες προβλέψεις για απομείωση δανείων (ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης και της εφαρμογής αυστηρότερων κριτηρίων στα πλαίσια του ελέγχου της PIMCO), όπως και μειωμένα λειτουργικά έσοδα.

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, θα επηρεαστούν αρνητικά οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος. Σημειώνεται ότι στις 30 Σεπτεμβρίου 2012, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος ανήλθε σε 7,6%, με τον δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων και τον δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων να ανέρχονται σε 5,0% και 7,3% αντίστοιχα.

 Συγκεκριμένα, ο δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων ενδέχεται με βάση τις πιο πάνω εκτιμήσεις να διαμορφωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2012 σε επίπεδα κάτω του 5%. Ενόψει του ότι οι όροι έκδοσης των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) προνοούν την υποχρεωτική μετατροπή των ΜΑΕΚ σε συνήθεις μετοχές της Τράπεζας Κύπρου, βρίσκεται σε επαφή με τις Εποπτικές Αρχές και την Τρόικα, με στόχο την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

ΠΗΓΗ ΣΙΓΜΑ