ΚΥΠΡΟΣ

ΥΠ.ΟΙΚ Κύπρου: Ποιοι θα πληρώσουν φόρο ακίνητης περιουσίας στις ελεύθερες περιοχές

ΥΠ.ΟΙΚ Κύπρου: Ποιοι θα πληρώσουν φόρο ακίνητης περιουσίας στις ελεύθερες περιοχές

Το Τμήμα Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών πληροφορεί τις εταιρείες, οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα που κατά την 1/1/2014 είχαν στο όνομα τους εγγεγραμμένη ή μισθωμένη ακίνητη περιουσία με συμβόλαιο μίσθωσης κατατιθέμενο στο Κτηματολόγιο στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου ότι υπόκεινται σε φορολογία επί της Ακίνητης αυτής Ιδιοκτησίας, για το έτος 2014.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η φορολογία βασίζεται στο σύνολο της αγοραίας αξίας κατά την 1/1/1980 όλων των ακινήτων που κατέχει ο κάθε ιδιοκτήτης. Οι αξίες αυτές αναγράφονται επί του τίτλου ιδιοκτησίας (κοτσιάνια) με αναφορά 1/1/1980. Ενδέχεται όμως οι αξίες αυτές να έχουν αναθεωρηθεί λόγω της εν τω μεταξύ ανέγερσης/κατασκευής επιπρόσθετων υποστατικών που εκτελέστηκαν μετά την ημερομηνία της εκτίμησης της 1/1/1980 από το Κτηματολόγιο. Ενδέχεται επίσης η αξία 1/1/1980 να μην αναγράφεται στους τίτλους ιδιοκτησίας ιδιαίτερα σ' αυτούς που κατέχουν παλιούς τίτλους.

Το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, όπως αναφέρεται, προγραμματίζει να αποστείλει τις σχετικές φορολογίες εντός του μηνός Αυγούστου. Μαζί με τη φορολογία Ακίνητης Ιδιοκτησίας θα επισυνάπτεται και αναλυτική κατάσταση των ακινήτων κάθε ιδιοκτήτη, όπως παρουσιάζεται στο αρχείο του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ).

Το Τμήμα ενημερώνει τους πολίτες ότι σε περίπτωση που δε συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω κατάσταση όλα τα ακίνητα ή που κατέχουν ακίνητα με συνολική αγοραία αξία 1/11980 πέραν των €12.500 και δεν έχουν παραλάβει φορολογία, ή σε περίπτωση που διαφωνούν ότι είναι ιδιοκτήτες κάποιου από τα ακίνητα αυτά, θα πρέπει να προσέλθουν στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας, Κλάδος Ακίνητης Ιδιοκτησίας για διευθέτηση της διαφοράς είτε συμπληρώνοντας το Έντυπο Τ.Φ. 303 2014 είτε υποβάλλοντας ένσταση στο έντυπο Τ.Φ. 15ΦΑΙ 2014.

Η οποιαδήποτε δήλωση/ένσταση για τους πιο πάνω λόγους θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 30/9/2014, προστίθεται.

Σημειώνεται ότι αν ο φόρος που προκύπτει πληρωθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν την τελευταία προθεσμία πληρωμής του, δηλαδή πληρωθεί μέχρι τις 31/10/2014, τότε θα παραχωρείται έκπτωση 15% επί του οφειλόμενου φόρου. Σε αντίθετη περίπτωση αν η πληρωμή γίνει μετά τις 30/11/2014, θα υπάρχει πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση 10% επί του οφειλόμενου φόρου, συν τους οποιουσδήποτε νενομισμένους τόκους και τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται στη νομοθεσία".

Αναφέρεται, επίσης, ότι στις περιπτώσεις αποβιωσάντων των οποίων η μεταβίβαση της περιουσίας τους δεν έχει ολοκληρωθεί, οι νόμιμοι κληρονόμοι έχουν την υποχρέωση να προσέλθουν στο Τμήμα και να φορολογηθούν στο σύνολο της περιουσίας τους συμπεριλαμβανομένου του κληρονομικού μεριδίου.

Σύμφωνα με τον περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικό) Νόμο Ν.108(Ι)/2014, όσοι ιδιοκτήτες έχουν αναπτύξει τα ακίνητά τους και έχουν διαθέσει αυτά ή μέρος τους με σύμβαση πώλησης, έχουν δικαίωμα μέσα σε 45 ημέρες από τη δημοσίευση του πιο πάνω Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 11/7/2014, ήτοι μέχρι τις 25/8/2014, να υποβάλουν στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Ακίνητης Ιδιοκτησίας όπου βρίσκεται ο φάκελος τους, κατάσταση των ακινήτων που είναι στην κατοχή του αγοραστή, σε έντυπο εγκεκριμένο από τον Έφορο Φορολογίας ((Έντυπο Τ.Φ.317) 2014) με σκοπό να μη φορολογηθούν στο Φόρο Ακίνητης Ιδιοκτησίας επ' ονόματι τους, αλλά επ' ονόματι του αγοραστή, αναφέρει περαιτέρω η ανακοίνωση.

Παράλληλα, συνεχίζει, και οι ίδιοι οι αγοραστές πρέπει να προσέλθουν στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Ακίνητης Ιδιοκτησίας για να διευθετήσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία.

Ξεκαθαρίζεται ότι για όσα ακίνητα δεν έχουν εκδοθεί τίτλοι στους αγοραστές, εκδοχείς ή δικαιούχους εξ' υπαιτιότητος του ιδιοκτήτη, δεν ισχύει η πιο πάνω πρόνοια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το προσωπικό του Κλάδου Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας θα παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και πληροφορία μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του.

Διαβάστε επίσης

Στο διαδίκτυο οι τιμές των ακινήτων στη Κύπρο