Τηλεοπτικές άδειες: Σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι τις 4 Ιουλίου οι αιτήσεις

 Τηλεοπτικές άδειες: Σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι τις 4 Ιουλίου οι αιτήσεις

Σε σφραγισμένο φάκελο στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου της ΓΓΕΕ μέχρι τις 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 15:00, θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι τις αιτήσεις για τις τηλεοπτικές άδειες.

Σύμφωνα με τη διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, ο σφραγισμένος φάκελος ο οποίος δεν θα ανοιχθεί από το Τμήμα Πρωτοκόλλου της ΓΓΕΕ, θα πρέπει να αναφέρει κατά λέξη το ακόλουθο κείμενο: 

«Φάκελος αιτήσεως συμμετοχής της εταιρείας/κοινοπραξίας ‘’…..’’ στη διαδικασία διεξαγωγής της δημοπρασίας για τη χορήγηση τεσσάρων (4) αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition)».

Το ανωτέρω κείμενο θα πρέπει να φέρει τις υπογραφές του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου, και κατά την κατάθεσή του ο υποψήφιος θα λαμβάνει απόδειξη κατάθεσης με αριθμό πρωτοκόλλου από την αρμόδια υπηρεσία.

Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες, θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας, παρουσία και των εκπροσώπων των υποψηφίων, προκειμένου να ανοίξει τους σφραγισμένους φακέλους και να πιστοποιήσει ότι πληρούν όλα τα προαπαιτούμενα για τη δημοπρασία. Μετά το άνοιγμα των φακέλων, αυτοί θα είναι προσβάσιμοι σε όλους τους υποψηφίους κατ’ ανάλογη εφαρμογή όρου της προκήρυξης.