ΟΑΕΔ - Πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα: Αυτοί είναι οι πίνακες για 413 θέσεις απασχόλησης

ΟΑΕΔ - Πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα: Αυτοί είναι οι πίνακες για 413 θέσεις απασχόλησης

Στην διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης ανέργων στο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν στο site του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) στην ενότητα «προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα 2016» και να βρουν τον οριστικό πίνακαςκατάταξης ανέργων στο πρόγραµµα κοινωφελούς χαρακτήρα 2016 για 413 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε επιβλέποντες φορείς, ύστερα από σχετική απόφαση της διοικήτριας του ΟΑΕ∆ καθ. Μ. Καραµεσίνη.

Ο οριστικός πίνακας περιλαμβάνει τους ωφελούμενους, εγγεγραμμένους στα µητρώα ανέργων του Οργανισµού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που θα εργαστούν για πέντε µήνες µε πλήρη απασχόληση και ασφάλιση στους επιβλέποντες φορείς, όπως έχουν καθοριστεί, βάσει της ∆ηµόσιας Πρόσκλησης Νο 3/2016.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η κατάρτιση του οριστικού πίνακα πραγµατοποιήθηκε µε αυτοµατοποιηµένο, διαφανή και αντικειµενικό τρόπο, µέσω του ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος (ΟΠΣ) του ΟΑΕ∆, µε βάση τα προβλεπόµενα κριτήρια της εγκεκριµένης από το ΑΣΕΠ ∆ηµόσιας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τη σειρά κατάταξής τους στον πίνακα κατάταξης ανέργων µε τον αριθµό πρωτοκόλλου της αίτησής τους. Οι άνεργοι που έχουν επιλεγεί για τοποθέτηση, καλούνται να προσέλθουν στην αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), στην αρµοδιότητα της οποίας ανήκει ο επιβλέπων φορέας τοποθέτησής τους, εντός προθεσµίας πέντε εργάσιµων ηµερών από την ενηµέρωσή τους και να παραλάβουν συστατικό σηµείωµα, προκειµένου να υποδειχθούν στους επιβλέποντες φορείς.

Για τη διαδικασία υπόδειξης και την προσκόµιση των σχετικών δικαιολογητικών στους επιβλέποντες φορείς, οι ωφελούµενοι άνεργοι µπορούν να ενηµερωθούν από το διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr), στην ενότητα «ηλεκτρονικές υπηρεσίες»/«προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα»/ «οδηγός εφαρµογής προγράµµατος κοινωφελούς χαρακτήρα», όπως, επίσης, από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Οργανισµού (ΚΠΑ2).

Κάντε κλικ και δείτε τον Οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων

Κάντε κλικ και δείτε τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Επιτυχόντων ανά φορέα και ειδικότητα