ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νόμος Κατσέλη: Οι ημερομηνίες «κλειδιά» για την υποβολή νέας αίτησης

Νόμος Κατσέλη:  Οι ημερομηνίες «κλειδιά» για την υποβολή νέας αίτησης

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπ. Δικαιοσύνης για τις εκκρεμείς υποθέσεις -  40.000 εκ των οποίων έχουν λάβει δικάσιμο μετά το 2021 και έως το 2027. 

Διαβούλευση σχεδίου νόμου (άρθρο 1 αυτού) με σκοπό την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων και έχουν προσδιορισθεί σε δικάσιμο μετά τις 15.6.2021, σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης.

Υποχρεωτικά όσοι έχουν αιτήσεις του νόμου Κατσέλη που εκκρεμούν να δικαστούν μετά την 15-06-2021 υποβάλλουν αίτηση επαναπροσδιορισμού της συζήτησης. Αφορά τόσο αρχικώς ορισθείσες όσο και μετ’ αναβολής δικασίμους ή κατόπιν ματαίωσης που έχουν επαναφερθεί μετά την 15-06-2021.

Ο γνωστός δικηγόρος Κώστας Τσουκαλάς μας πληροφορεί για τον τρόπο που θα προσδιοριστούν και θα εκδικαστούν οι εκκρεμείς υποθέσεις του Ν. Κατσέλη.

Υποβολή της αίτησης επαναπροσδιορισμού μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΓΔΙΧ με πρωτοβουλία του αιτούντα μέσω πληρεξουσίου δικηγόρου (με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής διενέργειας των κοινοποιήσεων προς εξοικονόμηση δαπανών).

Εκδίκαση των υποθέσεων χωρίς μάρτυρες και προφορική διαδικασία , μόνο με έγγραφα.

  • Η αίτηση περιλαμβάνει : ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ-ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-Δ/ΝΣΗ-ΑΦΜ όλων των διαδίκων και των νόμιμων εκπροσώπων τους και των πιστωτών, Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ αιτούντος ή πληρεξουσίου δικηγόρου προς την οποία θα γίνονται όλες οι απαραίτητες κοινοποιήσεις, άλλως αντικλήτου.
  • Ακόμη καταχωρούνται τα στοιχεία του εισαγωγικού δικογράφου (ΓΑΚ/ΕΑΚ, αρμόδιο Δικαστήριο, καθώς και τα στοιχεία τυχόν ενδιάμεσων κλήσεων)
  • Διαδικαστικό ιστορικό της υπόθεσης (αναβολές, ματαιώσεις, προσωρινές διαταγές).
  • Συναίνεση σε άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου.
  • Δήλωση του έτους ανάληψης της πρώτης δανειακής υποχρέωσης, των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων με βάρος στην κύρια κατοικία και αν δεν υπάρχει εμπράγματη εξασφάλιση, δήλωση του έτους ανάληψης της υψηλότερης δανειακής υποχρέωσης.
  • Με τη κατάθεση της αίτησης αίρεται το φορολογικό απόρρητο έναντι των πιστωτών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:

Α) για αιτήσεις οφειλών που κατατέθηκαν μέχρι και τις 31.12.2014, από την 01-10-2020 μέχρι και την 15-11-2020.

Β) για αιτήσεις οφειλών που κατατέθηκαν από 01-01-2015 έως και 30-06-2015, από την 01-10-2020 έως και την 30-11-2020.

Γ) για αιτήσεις οφειλών που κατατέθηκαν από 01-07-2015 έως και 31-12-2015, από την 01-10-2020 έως και την 15-12-2020.

Δ) για αιτήσεις οφειλών που κατατέθηκαν από 01-01-2016 έως και 30-06-2016, από την 01-10-2020 έως και την 31-12-2020.

Ε) για αιτήσεις οφειλών που κατατέθηκαν από 01-07-2016 έως και 31-12-2016, από την 01-10-2020 έως και την 15-1-2021.

ΣΤ) για αιτήσεις οφειλών που κατατέθηκαν από 01-01-2017 έως και 30-06-2017, από την 01-10-2020 έως και την 31-1-2021.

Ζ) για αιτήσεις οφειλών που κατατέθηκαν από 01-07-2017 έως και 31-12-2017, από την 01-10-2020 έως και την 15-2-2021.

Η) για αιτήσεις οφειλών που κατατέθηκαν από 01-01-2018 έως και 30-06-2018, από την 01-10-2020 έως και την 01-03-2021.

Θ) για αιτήσεις οφειλών που κατατέθηκαν από 01-07-2018 έως και 31-12-2018, από την 01-10-2020 έως και την 15-03-2021.

Ι) για αιτήσεις οφειλών που κατατέθηκαν από 01-01-2019 και μετά, από την 01-10-2020 έως και την 31-03-2021.

Κ) Όσες υποθέσεις αναβληθούν εφεξής μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου σε δικάσιμο μετά από τις 15-06-2021, η αίτηση επαναπροσδιορισμού θα κατατίθεται από 01-10-2020 μέχρι και 31-07-2021. Ομοίως και για όσες ματαιωθείσες υποθέσεις επαναφέρονται κατόπιν κλήσης για δικάσιμο μετά την 15-06-2021.

Η πράξη κατάθεσης της αίτησης κοινοποιείται προς τον αιτούντα και τους λοιπούς με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Πρόσωπα εμπλεκόμενα σε δίκες του ν. 3869/2010 έχουν δικαίωμα από 01-10-2020 και εντός 15 ημερών να δηλώσουν την ηλεκτρονική τους δ/νση στην πλατφόρμα, είτε των πληρεξουσίων δικηγόρων τους είτε αντικλήτων.

Αν κάποιο από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα δεν έχει εγγραφεί στην πλατφόρμα δηλώνοντας την ηλεκτρονική του δ/νση, η αίτηση θα κοινοποιείται μέσω TAXISnet.

Σε κάθε περίπτωση οι κοινοποιήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με δικαστικό επιμελητή και υποχρεωτικά για όσα πρόσωπα δεν δηλώθηκε δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ΑΦΜ.

Αν η αίτηση δεν κοινοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα ή με επίδοση με δικαστικό επιμελητή μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την κατάθεση της αίτησης, θεωρείται ως ουδέποτε ασκηθείσα.

Αιτήσεις ή χορηγηθείσες προσωρινές διαταγές που δεν επαναφέρθηκαν με βάση τις προβλεπόμενες προθεσμίες θεωρούνται ως ουδέποτε ασκηθείσες.

Μέσα σε 60 ημέρες από την κατάθεση της αίτησης οι διάδικοι θα πρέπει να καταθέσουν προτάσεις και αποδεικτικά έγγραφα, καθώς και αποδεικτικά επίδοσης της αίτησης επαναπροσδιορισμού και της αίτησης ρύθμισης οφειλών. Υπάρχει και δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης των φακέλων σε όσα Δικαστήρια είναι ενταγμένα στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων.

Έγγραφα τα οποία υποχρεωτικά πρέπει να προσκομίζονται:

Α) Βεβαίωση υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού

Β) Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων εφορίας τριών τελευταίων ετών πριν από τη λήψη του πρώτου χρονικά δανείου, καθώς και για όλο το διάστημα μετά την κατάθεση των προτάσεων.

Γ) ΕΝΦΙΑ 5 τελευταίων ετών, καθώς και τελευταίο Ε9

Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται από τον αιτούντα, τον/την σύζυγό του και τα ανήλικα τέκνα του με περιουσία.

- Προθεσμία για προσθήκη εντός 15 ημερών από την κατάθεση των προτάσεων.

- Μέσα σε 15 ημέρες από το κλείσιμο του φακέλου, ορίζεται ειρηνοδίκης, καθώς και ημέρα και ώρα συζήτησης σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από 30 ημέρες από την παρέλευση της 15μερης προθεσμίας.

- Αναβολή της συζήτησης δεν επιτρέπεται.

- Αν κρίνει ο Ειρηνοδίκης αναγκαία την εξέταση μαρτύρων ή την παροχή διευκρινίσεων διατάσσει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο σε χρόνο όχι συντομότερο από 15 ημέρες και όχι μεγαλύτερο από 60 ημέρες από τη δημοσίευση, με γνωστοποίηση αυτής προς τους διαδίκους με μήνυμα στην πλατφόρμα.

- Στη περίπτωση επανάληψης της συζήτησης, μέσα σε προθεσμία 8 ημερών υπάρχει δικαίωμα κατάθεσης προσθήκης.

- Κάθε επικοινωνία του Δικαστηρίου με τους διαδίκους γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

- Η απόφαση εκδίδεται το αργότερο εντός 6 μηνών από τη συζήτηση.

- Σε κάθε στάση της δίκης, έχει δικαίωμα κάθε διάδικος να επιδιώξει εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με διαμεσολάβηση και σε περίπτωση επίτευξης με τη σύνταξη πρακτικού διαμεσολάβησης καταργείται η δίκη.

- Ένδικα μέσα και βοηθήματα κατά των αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τα παρόντα άρθρα, ασκούνται μέσα σε 30 ημέρες από την επίδοση άλλως μέσα σε 3 μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης:

Κορονοϊός: Υγειονομικές «βόμβες» τα γηροκομεία – Κίνδυνος για τις κλειστές δομές

Ροή Ειδήσεων