ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μητρώο κρυπτονομισμάτων αποκτά η Ελλάδα μέσα στον Ιανουάριο – Αυστηρά πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ

Μητρώο κρυπτονομισμάτων αποκτά η Ελλάδα μέσα στον Ιανουάριο – Αυστηρά πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ
Pixabay

Σε μια προσπάθεια να καταστεί πιο αποτελεσματική η εποπτεία της αγοράς κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε αφενός την κατάρτιση μητρώου παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων και αφετέρου τη δημιουργία μητρώου παρόχων υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών ( digital wallets).

Με την απόφαση της εποπτικής αρχής, οι πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων, όπως το Bitcoin, και οι πάροχοι υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών, οι οποίοι προτίθενται να παρέχουν τις υπηρεσίες στην Ελλάδα ή από την Ελλάδα σε άλλες χώρες, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, πριν από την έναρξη της δραστηριοποίησής τους, για να εγγραφούν στα σχετικά μητρώα που τηρούνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Οι πάροχοι, οι οποίοι ήδη παρέχουν τις υπηρεσίες, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για να εγγραφούν στα σχετικά μητρώα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021. Μετά την 31η Ιανουαρίου 2021, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα επιβάλλει στους παρόχους που δεν έχουν εγγραφεί ή δεν έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση, αυστηρές κυρώσεις.

Στα φυσικά πρόσωπα το πρόστιμο θα ανέρχεται μέχρι το 1 εκατ. ευρώ ή ίσο με το διπλάσιο του τυχόν οφέλους που απεκόμισε ο παραβάτης από την παράβαση. Στα νομικά πρόσωπα ή οντότητες που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους θα επιβάλλεται πρόστιμο που θα ανέρχεται μέχρι 1 εκατ. ευρώ ή ακόμη και στα 5 εκατ. ευρώ αν το υπόχρεο πρόσωπο είναι πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικός οργανισμός.

Οι πάροχοι θα καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφάπαξ τέλος για την υποβολή της αίτησης και την επεξεργασία της εγγραφής τους στο σχετικό μητρώο και ετήσια εισφορά για την κάλυψη των εξόδων εποπτείας.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα έχει την υποχρέωση να ενημερώνει εγγράφως τον πάροχο που αιτείται την εγγραφή του στο σχετικό μητρώο εντός δύο μηνών από την υποβολή της πλήρους αίτησης (ολοκληρωμένη υποβολή των στοιχείων), για την εγγραφή του ή όχι στο μητρώο.

Για τους παρόχους που ήδη δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα τους ενημερώσει εγγράφως για το αποτέλεσμα της αίτησής τους έως τις 31 Μαρτίου 2021 (εφόσον έχουν υποβληθεί όλα τα πληροφοριακά στοιχεία). Σε περίπτωση που το αίτημά τους για εγγραφή δεν γίνει δεκτό, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα επιβάλλει την οριστική απαγόρευση των υπηρεσιών από αυτούς.