ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κακοκαιρία «Μήδεια»: Πώς θα αποζημιωθούν οι πολίτες που έχουν υποστεί ζημιές

Κακοκαιρία «Μήδεια»: Πώς θα αποζημιωθούν οι πολίτες που έχουν υποστεί ζημιές

Η «Μήδεια» και το κατάλευκο χιόνι έφεραν χαμόγελα στους κατοίκους τουλεκανοπεδίου, την ίδια στιγμή όμως η επόμενη ημέρα έφερε σε πολλούς δυσάρεστες εκπλήξεις αφού οι ζημιές λόγω της κακοκαιρίας ήρθαν σαν φυσικό επακόλουθο.

Τι μπορεί να κάνει όμως ένας πολίτης αν υποστεί βλάβη κάποια ηλεκτρική
συσκευή εξαιτίας της αυξομείωσης της τάσης του ρεύματος ή ένας ιδιοκτήτης ΙΧ αν το σταθμευμένο του όχημα υποστεί ζημιές από πτώση δέντρου;

Ο γνωστός δικηγόρος Δημήτρης Αναστασόπουλος μίλησε στο Newsbomb.gr για τους τρόπους που μπορούν να αποζημιωθούν όσοι έχουν υποστεί ζημιές από την κακοκαιρία.

Σύμφωνα με τον κ. Αναστασόπουλο

Εγγυημένες Υπηρεσίες προς Καταναλωτές

Από 1/4/2014 ο ΔΕΔΔΗΕ (µε την έγκριση της ΡΑΕ) εφαρμόζεται το πρόγραµµα «Εγγυηµένες Υπηρεσίες», µέσω του οποίου παρέχονται εγγυηµένα όρια ποιότητας.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται στους καταναλωτές µέσης τάσης που έχει διακοπεί η ηλεκτρική τροφοδότησή εξ αιτίας θεµάτων ∆ικτύου, η επαναφορά εντός 12 ωρών από την αναγγελία της.

Με την αποστολή παραπόνου του καταναλωτή ή αίτηµα πληροφοριών, ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να απαντήσει εγγράφως µέσα σε 15 εργάσιµες ηµέρες (εφόσον για την εξέταση δεν απαιτείται επιτόπια µετάβαση).

«Εφόσον για την εξέταση απαιτείται επιτόπια µετάβαση η απάντηση δίνεται εγγράφως µέσα σε 20 εργάσιµες ηµέρες» διευκρίνισε ο κ. Αναστασόπουλος.

Χορήγηση χρηματικού ποσού σε καταναλωτές που έχουν υποστεί βλάβη ηλεκτρικών συσκευών τους, λόγω τυχαίας διακοπής του ουδετέρου αγωγού του δικτύου Χαμηλής Τάσης.

Περαιτέρω, μετά από έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ, θεσπίσθηκε διαδικασία βάσει της οποίας χορηγείται χρηματικό ποσό σε καταναλωτές που έχουν υποστεί βλάβη ηλεκτρικών συσκευών τους, εξαιτίας τυχαίας διακοπής του ουδετέρου αγωγού του εναερίου ή υπογείου Δικτύου Χαμηλής Τάσης.

Όπως διευκρινίζει ο δικηγόρος η χορήγηση του χρηματικού ποσού πραγματοποιείται εφόσον συντρέχουν ταυτοχρόνως οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Ο καταναλωτής ενημερώσει το συντομότερο δυνατόν το ΔΕΔΔΗΕ για το συγκεκριμένο συμβάν (βλάβες ηλεκτρικών συσκευών), υποβάλλοντας σχετική αίτηση αποζημίωσης κατά το δυνατόν εντός της ίδιας ημέρας ή εντός των δέκα (10) επόμενων εργάσιμων ημερών από το συμβάν.
  • Ο ΔΕΔΔΗΕ διερευνήσει τις αιτίες βλάβης / αστοχίας του υλικού, ιδιαίτερα σε σχέση με τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Δικτύου, αλλά και λόγω ενδεχόμενου ελαττώματος του υλικού, και αποδείξει ή έστω πιθανολογήσει βάσιμα και εγγράφως το χαρακτηρισμό της «τυχαίας» διακοπής του ουδετέρου. Σε κάθε περίπτωση, ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να παρέχει κάθε σχετικό στοιχείο στον καταναλωτή.
  • Ο καταναλωτής θέσει επί 2 ημέρες, εφόσον του ζητηθούν, τις συσκευές ή τον εξοπλισμό, που έχει υποστεί βλάβη στη διάθεση του ΔΕΔΔΗΕ, προς
    έλεγχο πριν από την επισκευή τους.
  • Ο καταναλωτής θέσει στη διάθεση του ΔΕΔΔΗΕ, όταν του ζητηθεί, παραστατικά ηλεκτρολογικού συνεργείου, με τα οποία:

α) περιγράφεται το είδος κάθε βλάβης και, κατά το δυνατόν, συσχετίζεται αυτή με ενδεχόμενη υπέρταση, λόγω διακοπής του ουδετέρου του δικτύου Διανομής Χαμηλής Τάσης, βάσει τεχνικών ευρημάτων και στοιχείων, και

β) τεκμηριώνεται το κόστος επισκευής των βλαβών ή αντικατάστασης των συσκευών ή του εξοπλισμού, με άλλα παρόμοιων προδιαγραφών, εφόσον κρίνεται οικονομικά ασύμφορη η επισκευή τους.

  • Ο καταναλωτής υπογράψει δήλωση στην οποία δηλώνει ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι η ζημία στις συσκευές ή στον εξοπλισμό του οφείλεται σε τυχαία βλάβη ή αστοχία υλικού του δικτύου, θεωρεί ότι το χρηματικό ποσό που εισπράττει από το ΔΕΔΔΗΕ για την ανωτέρω αιτία είναι απολύτως εύλογο και σε απόλυτη αντιστοιχία με τη ζημία την οποία έχει υποστεί, καταβάλλεται από το ΔΕΔΔΗΕ προς αυτόν σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της εν λόγω ζημίας του και ικανοποιείται πλήρως από αυτό.

Ο ΔΕΔΔΗΕ αποφασίζει επί των αιτήσεων καταναλωτών εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους, προστιθέμενου του χρόνου τυχόν καθυστέρησης από πλευράς καταναλωτή για την υποβολή στοιχείων που του ζητούνται.

Ο ΔΕΔΔΗΕ καταβάλλει το χρηματικό ποσό, στην περίπτωση αποδοχής της αίτησης, εντός ενός μηνός από την απόφαση επί της αίτησης.

Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν καταβάλλει, με την υπόψη διαδικασία, οποιοδήποτε άλλο χρηματικό ποσό για ενδεχόμενες ζημίες καταναλωτή ή εργαζομένων του ή τρίτων σχετιζόμενων με τη λειτουργία της εγκατάστασής του, από διαφυγόντα έσοδα ή κέρδη, μείωση κύρους, απώλεια παραγωγής, κατάπτωση ρητρών προς τρίτους, και κάθε έμμεση ή παρεπόμενη βλάβη.

Εφόσον ο καταναλωτής δεν αποζημιωθεί με την παραπάνω διαδικασία μπορεί να απευθυνθεί στον συνήγορο του καταναλωτή.

Ιδιοκτήτες ΙΧ

«Η μέριμνα για την ανάπτυξη, βελτίωση και συντήρηση των δένδρων των
κοινόχρηστων χώρων ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου, ο οποίος, έχει την αρμοδιότητα επίβλεψης και συντήρησης των δένδρων και ο οποίος οφείλει με τα αρμόδια όργανά του να λάβει κατάλληλα μέτρα, στα πλαίσια της εν λόγω αρμοδιότητας (περιποίηση, στήριξη, κλάδεμα δένδρων ή έγκαιρη αποκοπή)» επισήμανε ο γνωστός δικηγόρος.

«Για να θεμελιωθεί ευθύνη του Δήμου με βάση τα άρθρα 105 και 106 του ΕισΝΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 932 του Α.Κ., θα πρέπει οι παραλείψεις ως προς την συντήρηση των δέντρων, οι οποίες υπήρξαν αποτέλεσμα αμελούς συμπεριφοράς των οργάνων του Δήμου, να είχαν ως συνέπεια την πτώση του δένδρου επί του σταθμευμένου οχήματος και τη φθορά του» τόνισε ο δικηγόρος.

Ο νόμος προβλέπει ρητά τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις επίτευξης εξώδικου συμβιβασμού με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ή με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου, αναλόγως του ποσού.

«Επομένως ο παθών μπορεί να απευθυνθεί απευθείας στον Δήμο ο οποίος δύναται να συμβιβαστεί εξωδικαστικά πριν κατατεθεί αγωγή στα αρμόδια δικαστήρια» είπε ο κ. Αναστασόπουλος.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το υπουργείο Εσωτερικών έχει καλέσει με εγκύκλιό του τους ΟΤΑ να αξιοποιούν τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών τους με τρίτους υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.

«Στη περίπτωση δε που ο Δήμος αρνείται να αποζημιώσει τότε ο παθών μπορεί να απευθυνθεί στον συνήγορο του πολίτη» είπε.

Ο Συνήγορος του πολίτη έχει επισημάνει ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 72 παρ. 1 εδ. ιδν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης») προβλέπει ρητά τη δυνατότητα επίτευξης εξώδικου συμβιβασμού με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ή, ανάλογα με το ύψος του ποσού, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου κατόπιν εισήγησης της οικονομικής επιτροπής.

«Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, εφόσον ο πολίτης δεν καταφέρει να αποζημιωθεί για την συνολική ζημία του μέσω της εξωδικαστικής οδού μπορεί να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια» κατέληξε ο κ. Αναστασόπουλος.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Αφορολόγητο: «Xτίσιμο» ακόμα και με χάρτινες αποδείξεις - Ποιοι γλιτώνουν