ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα χρηματοδοτηθούν οι επενδύσεις που θα υπαχθούν στο Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης

Πώς θα χρηματοδοτηθούν οι επενδύσεις που θα υπαχθούν στο Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης
INTIME

Αμέσως μετά την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης από την ΕΕ θα ανοίξει στο υπουργείο Οικονομικών πλατφόρμα η οποία θα δέχεται τις αιτήσεις για τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια που θα επιδοτηθούν ή και θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα.

Η πλατφόρμα, ανάλογα με το μέγεθος της επένδυσης (μεγάλη, μικρή) και το αντικείμενο (π.χ. πράσινη οικονομία, ψηφιακή αναβάθμιση), θα κατευθύνει τον επενδυτή που θα υποβάλλει τον φάκελό του (σε ποιο κανάλι χρηματοδότησης).

Προηγουμένως θα έχουν υπογραφεί συμφωνίες μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών και των εμπορικών τραπεζών.

Οι επενδυτικές τράπεζες (π.χ. ΕΤΕπ) προβλέπεται να χρηματοδοτήσουν κυρίως μεσαίες και μεγάλες εταιρείες και τις βιώσιμες επενδύσεις τους που θα έχουν αυξημένο και μακροχρόνιο αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την εξωστρέφεια και τη συνολική οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Και οι εμπορικές τράπεζες θα δέχονται αιτήσεις δανειοδότησης καλύπτοντας όλα τα μεγέθη ιδιωτικών επιχειρήσεων και επενδυτικών σχεδίων.

  • Οι τράπεζες υποβάλλουν έκθεση στο Συμβούλιο Επενδύσεων (Επιτροπή Παρακολούθησης). Το επενδυτικό συμβούλιο δεν έχει αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων σχετικά με τη διευκόλυνση.
  • Ένας ανεξάρτητος ελεγκτής εγκεκριμένος από το υπουργείο Οικονομικών θα αξιολογεί την επιλεξιμότητα της επένδυσης και θα επαληθεύει τη μέγιστη κρατική ενίσχυση.
  • Εάν μια επένδυση είναι επιλέξιμη, οι τράπεζες προχωρούν στην αξιολόγηση της αξιοπιστίας του επενδυτή και της σκοπιμότητας της επένδυσης σύμφωνα με τα δικά τους κριτήρια.
  • Οι εκταμιεύσεις πραγματοποιούνται από τις τράπεζες.
  • Η αποπληρωμή του κεφαλαίου καθώς και οι τόκοι γίνονται από τον επενδυτή σε ξεχωριστούς λογαριασμούς, ένας στην Εμπορική Τράπεζα και ένας στην Ελληνική Κυβέρνηση.

Ροή Ειδήσεων