ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να προχωρούν σε φορολογική αναμόρφωση με τροποποιητική δήλωση

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να προχωρούν σε φορολογική αναμόρφωση με τροποποιητική δήλωση
Pixabay

Σε ανάλογη προσαρμογή των φορολογητέων κερδών μπορεί να προβεί μια ελληνική εταιρεία εφόσον έγινε διόρθωση μετά από φορολογικό έλεγχο στη συνδεδεμένη με την οποία έχει συναλλαχθεί ενδοομιλικά. 

Μέχρι και σήμερα όταν προέκυπταν φορολογικές διαφορές σε περιπτώσεις ελέγχου από τη φορολογική διοίκηση, αυτό γινόταν μονομερώς και δεν υπήρχε η δυνατότητα αντίστροφης αναμόρφωσης από το αντισυμβαλλόμενο μέρος, με αύξηση των δαπανών του και άρα μείωσης του οφειλόμενου φόρου. Αυτό ερχόταν σε αντίθεση με το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα τη διπλή φορολόγηση του εισοδήματος, μία φορά στα χέρια της αντισυμβαλλόμενης εταιρείας και άλλη μία μετά τον καταλογισμό του φορολογικού ελέγχου στη συνδεδεμένη της.

Πλέον, στην περίπτωση που στα κέρδη ημεδαπού νομικού προσώπου περιληφθούν κέρδη που έχουν προκύψει κατόπιν φορολογικού ελέγχου, παρέχεται η δυνατότητα στο άλλο συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο που είναι υπόχρεο φόρου στην Ελλάδα, να ζητήσει ανάλογη προσαρμογή στα φορολογητέα κέρδη του. Με νέα υπό ψήφιση διάταξη επιδιώκεται η δικαιότερη φορολόγηση των ημεδαπών συνδεδεμένων μερών σε ευθυγράμμιση με την αρχή της αποφυγής της διπλής φορολόγησης του εισοδήματος.

Η ανάλογη προσαρμογή των φορολογητέων κερδών είναι δυνατή μέσω της υποβολής τροποποιητικής δήλωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών από την κοινοποίηση της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού στον φόρο. Μάλιστα, η ως άνω ρύθμιση έχει και αναδρομική ισχύ σε υποθέσεις που κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος τού υπόψη σχεδίου νόμου εκκρεμούν ενώπιον της φορολογικής διοίκησης ή των τακτικών δικαστηρίων ή του ΣτΕ.

Σημαντική προϋπόθεση για την επιστροφή ή τον συμψηφισμό φόρου στην αντισυμβαλλόμενη συνδεδεμένη εταιρεία είναι η εξόφληση του φόρου που προέκυψε από τη διόρθωση των κερδών των μεταξύ τους ενδοομιλικών συναλλαγών. Πλέον, εταιρείες των οποίων τα κέρδη θα αναπροσαρμόζονται λόγω παραβίασης της αρχής των ίσων αποστάσεων, θα πρέπει να προβαίνουν σε στάθμιση από τη μία των πιθανοτήτων ευδοκίμησης δικαστικής προσφυγής κατά της καταλογιστικής πράξης ή, από την άλλη, αποδοχής και καταβολής φόρου και προστίμων με τη δυνατότητα η άλλη συνδεδεμένη εταιρεία να ζητήσει πίσω φόρο. Θα πρέπει άμεσα να αποσαφηνιστεί πως θα εφαρμοστεί στις εκκρεμείς υποθέσεις, για τις οποίες η πενταετία παραγραφής μέσα στην οποία υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μπορεί να έχει παρέλθει.