ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχώρηση των πωλήσεων προϊόντων κλιματισμού-θέρμανσης

Υποχώρηση των πωλήσεων προϊόντων κλιματισμού-θέρμανσης

Υποχώρηση των πωλήσεων προϊόντων κλιματισμού / θέρμανσης σημειώθηκε το 2011 σύμφωνα με έρευνα της Hellastat ΑΕ. Ειδικότερα, η μείωση των πωλήσεων κλιματιστικών σε τεμάχια διαμορφώθηκε στο -14% (από -28% το 2010) και σε αξία στο -9%.

Σύμφωνα με την Hellastat, η ζήτηση των προϊόντων κλιματισμού / θέρμανσης συνδέεται άμεσα με την οικοδομική δραστηριότητα της χώρας, τομέας που εμφανίζει τα τελευταία έτη φθίνουσα πορεία. Οι πολεοδομίες της χώρας το 2011 εξέδωσαν 35.746 άδειες (-28,5% έναντι του 2010) ενώ παρατηρήθηκε 42% μείωση στην επιφάνεια και 38,2% στον όγκο. Παράλληλα, η ζήτηση έχει μειωθεί αφενός λόγω του περιορισμένου εισοδήματος των καταναλωτών και αφετέρου λόγω της περιοριστικής πιστωτικής επέκτασης, τόσο στον καταναλωτικό, όσο και στο στεγαστικό τομέα.

Η εντονότερη πτώση της ζήτησης συγκρατήθηκε μερικώς, σύμφωνα με την Hellastat, από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και των εναλλακτικών πηγών θέρμανσης στις οποίες στρέφονται οι καταναλωτές προκειμένου να μειώσουν το κόστος (πχ θερμαντικά κλιματιστικά).

εταιρείες κλιματιστικών, προκειμένου να ενισχύσουν τις πωλήσεις τους, έχουν προσανατολιστεί σε τιμολογιακό ανταγωνισμό, προσφορές και άτοκες δόσεις ενώ ένα σημαντικό μέρος των πωλήσεων πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου. Τα τελευταία χρόνια, οι εισαγωγείς επώνυμων προϊόντων, αλλά και οι αλυσίδες ηλεκτρικών και οικιακών ειδών υφίσταται ανταγωνιστικές πιέσεις από τις εισαγωγές ανώνυμων προϊόντων από χώρες χαμηλού κόστους (κυρίως Κίνα).

Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 197 επιχειρήσεων. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των εταιρειών του δείγματος συνέχισε την πτωτική του πορεία μειούμενος κατά 10,3% από το 2010 στα 663,5 εκατ. ευρώ. Το 72% των εταιρειών εμφάνισαν μείωση εσόδων συγκριτικά με το 2010, με τη μέση μείωση να διαμορφώνεται σε -10,1% ανά εταιρεία.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) το 2011 υποχώρησαν κατά 13%, στα 35,90 εκατ. ευρώ ενώ τα κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) υποχώρησαν σε μόλις 1,66 εκατ. ευρώ από 7,61 εκατ. ευρώ το 2010. Το περιθώριο ΚΠΤΦΑ βελτιώθηκε κατά μια μονάδα σε 6,3% ενώ το περιθώριο ΚΠΦ μειώθηκε σε 0,7%.

Οι δείκτες ρευστότητας του κλάδου είναι υψηλοί, (1,50 η γενική και 1,13 η άμεση ρευστότητα), λόγω του σημαντικού ύψους απαιτήσεων και αποθεμάτων. Ο εμπορικός κύκλος είναι εκτεταμένος (128 ημέρες), με τις απαιτήσεις να εισπράττονται εντός 6 μηνών, ενώ τα Αποθέματα διακρατώνται για 4 μήνες.

Η κεφαλαιακή μόχλευση εμφανίζει τάση βελτίωσης, φθάνοντας το 2011 στο 1,4 προς 1. Οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις περιορίστηκαν κατά 13,4% (47% του Ενεργητικού) κατά κύριο λόγο από τη μείωση των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών δανείων (-24% το 2011). Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων (RoE) υποχώρησε περαιτέρω σε 1,7%, σύμφωνα με το ΑΠΕ.