ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Hellastat: Μείωση της διαφημιστικής δαπάνης στα ΜΜΕ και στην ψυχαγωγία

Hellastat: Μείωση της διαφημιστικής δαπάνης στα ΜΜΕ και στην ψυχαγωγία

Οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στο τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό τοπίο λόγω της οικονομικής κρίσης και η πτώση των διαφημιστικών δαπανών είχαν αρνητική επίδραση στο κλάδο της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων το 2011, όπως επισημαίνεται σε έρευνα της Hellastat.

Το 2011 η συνολική διαφημιστική δαπάνη υποχώρησε κατά 15% και ανήλθε στα 1,6 δισ. ευρώ. Η τηλεόραση εμφάνισε τις μικρότερες απώλειες (-2,9%) ενώ οι ραδιοφωνικοί σταθμοί υπέστησαν τη μεγαλύτερη πτώση (-29,3%). Η μείωση συνεχίστηκε και το πρώτο εξάμηνο του 2012 (-29,6% από το αντίστοιχο διάστημα του 2010 στα 586,49 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με την Hellastat, αρκετά κανάλια έχουν οδηγηθεί εκτός λειτουργίας (σήμερα λειτουργούν νόμιμα 130 τηλεοπτικοί σταθμοί από 152 το 2009), ενώ οι περισσότεροι σταθμοί προσανατολίζονται κυρίως είτε σε επαναλήψεις παλαιότερων προγραμμάτων, είτε σε αγορά σειρών από τρίτες χώρες. Επίσης, ο τομέας της διανομής κινηματογραφικών παραγωγών και ταινιών DVD έχει πληγεί σημαντικά, καθώς οι καταναλωτές λόγω του περιορισμένου εισοδήματός τους έχουν μειώσει τις δαπάνες για ψυχαγωγία.

Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 59 επιχειρήσεων. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του δείγματος υποχώρησε περαιτέρω το 2011 κατά 28%, στα 185,72 εκατ. ευρώ. Μειωμένες πωλήσεις εμφάνισαν 8 στις 10 εταιρείες σε σχέση με το 2010, με τη μέση κάμψη να διαμορφώνεται στο -19,8%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) μειώθηκαν κατά 34%, σε περίπου 18 εκατ. ευρώ ενώ οι προ φόρων ζημίες επιδεινώθηκαν σε 22,77 εκατ. ευρώ. Κέρδη είχαν εμφανίσει την προηγούμενη χρήση 16 από τις 29 ζημιογόνες εταιρείες. Το περιθώριο ΚΠΦ του κλάδου το 2011 διαμορφώθηκε σε μόλις 0,1%, από 1,7% το 2010.

Οι απαιτήσεις το 2011 αποτέλεσαν το 38,4% του συνολικού ενεργητικού ενώ εισπράττονται εντός 9 μηνών. Ο εμπορικός κύκλος του δείγματος σχηματίστηκε στις 43 ημέρες για το 2011. Τόσο η γενική όσο και η άμεση ρευστότητα του κλάδου σχηματίζονται διαχρονικά στο επίπεδο της μονάδας (0,99 και 0,92 αντίστοιχα). Η κεφαλαιακή μόχλευση διατηρείται σε υψηλό επίπεδο, έχοντας βελτιωθεί ελαφρώς το 2011 σε 2,7 προς 1. Η μέση αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων (RoE) διαμορφώθηκε σε μόλις 0,3%, εμφανίζοντας συνεχώς καθοδική πορεία (21% το 2008).