ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα γίνει το «κούρεμα» των κυπριακών καταθέσεων

Πώς θα γίνει το «κούρεμα» των κυπριακών καταθέσεων

Διευκρινίσεις για το πως θα πραγματοποιηθεί το «κούρεμα« των καταθέσεων στις κυπριακές τράπεζες, στα πλαίσια των μέτρων εξυγίανσης που εφαρμόζονται για την Λαϊκή Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου, παρείχε με ανακοίνωσή της η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.

Αναλυτικά, όσον αφορά στη Λαϊκή Τράπεζα διευκρινίζεται ότι «όλες οι ασφαλισμένες καταθέσεις των πελατών (φυσικά και νομικά πρόσωπα) μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ κατά τις 26 Μαρτίου 2013 έχουν μεταφερθεί από την Λαϊκή Τράπεζα στην Τράπεζα Κύπρου».

Περαιτέρω, προστίθεται, «μεταφέρθηκε ολόκληρο το ποσό των καταθέσεων που ανήκει σε πιστωτικά ιδρύματα, την Κυβέρνηση, δήμους, κοινοτικά συμβούλια και άλλους δημόσιους φορείς, ασφαλιστικές εταιρείες, φιλανθρωπικά ιδρύματα, σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, και καταθέσεις που ανήκουν στην JCC Payment Systems Ltd».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση σε περίπτωση πελάτη όπου το σύνολο των καταθέσεων του, υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ, το επιπρόσθετο ποσό της κατάθεσης παραμένει στην «κακή» Λαϊκή Τράπεζα.

Διευκρινίζεται ωστόσο ότι «όλα τα δάνεια και πιστωτικές διευκολύνσεις των πελατών της Λαϊκής Τράπεζας μεταφέρονται στην Τράπεζα Κύπρου εκτός του ποσού που αναλογεί στις καταθέσεις που παρέμειναν στην "κακή" Λαϊκή Τράπεζα, ως αναφέρεται πιο πάνω».

Όσον αφορά στην Τράπεζα Κύπρου και συγκεκριμένα στο θέμα της εφαρμογής του μέτρου της «διάσωσης με ίδια μέσα» (bail-in) αναφέρεται ότι για φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν δάνεια και πιστωτικές διευκολύνσεις και των οποίων το συνολικό ποσό κατάθεσης, στις 26 Μαρτίου 2013, είναι πέραν των 100.000 ευρώ, τότε το σύνολο των δανείων αυτών «αφαιρείται από το ποσό της κατάθεσης πέραν των 100.000 ευρώ.

«Αν το άθροισμα των υπολοίπων των δανείων και πιστωτικών διευκολύνσεων είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το ποσό κατάθεσης πέραν των 100.000 ευρώ, δηλαδή εμφανίζεται χρεωστικό υπόλοιπο, τότε τα μέτρα εξυγίανσης δεν αφορούν αυτόν τον πελάτη», διευκρινίζεται.

Προστίθεται ότι αν το άθροισμα των υπολοίπων των δανείων και πιστωτικών διευκολύνσεων είναι μικρότερο από το ποσό κατάθεσης πέραν των 100.000 ευρώ, δηλαδή εμφανίζεται πιστωτικό υπόλοιπο, τότε επί της διαφοράς αυτής, το 37,5% της διαφοράς μετατρέπεται αυτόματα σε μετοχές τάξης ΑΆ με δικαιώματα ψήφου και μερίσματος στην Τράπεζα Κύπρου.

Ποσοστό 22,5% της διαφοράς, αναφέρεται, «παγοποιείται προσωρινά και ενδεχομένως, μέρος ή ολόκληρο του, να μετατραπεί σε μετοχές τάξης ΑΆ με δικαιώματα ψήφου και μερίσματος στην Τράπεζα Κύπρου για σκοπούς πλήρης ανακεφαλαιοποίησης της».

Συναφώς, αναφέρει η ανακοίνωση, «η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ως Αρχή Εξυγίανσης, θα διορίσει ανεξάρτητο εκτιμητή για σκοπούς αποτίμησης της Τράπεζας Κύπρου». Σημειώνεται παράλληλα ότι «το αργότερο εντός 90 ημερών από την ολοκλήρωση της αποτίμησης, μέρος ή ολόκληρο του εν λόγω ποσοστού ενδεχομένως να μετατραπεί σε μετοχές και το υπόλοιπο να επιστραφεί στον καταθέτη».

«Σε όση έκταση αυτό το 22,5% μετατραπεί εκ νέου σε κατάθεση, θα υπολογιστούν τόκοι αναδρομικά και με μια μικρή προσαύξηση», αναφέρεται.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, «το υπόλοιπο 40% της διαφοράς παγοποιείται προσωρινά για σκοπούς ρευστότητας».

Ωστόσο, προστίθεται, «θα συνεχίζουν να υπολογίζονται τόκοι στο ύψος της κατάθεσης με βάση το υφιστάμενο επιτόκιο, συν προσαύξηση κατά 10 μονάδες βάσης».

«Το εν λόγω ποσό θα αποπαγοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και δεν θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς ανακεφαλαιοποίησης», αναφέρεται.