ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: Πλεόνασμα €663 εκατ. στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

ΤτΕ: Πλεόνασμα €663 εκατ. στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Πλεόνασμα 663 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 73 εκατ. του Ιουνίου του 2012 κατέγραψε τον Ιούνιο του 2013 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα της Ελλάδος, η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος και δευτερευόντως στην εμφάνιση πλεονάσματος στο ισοζύγιο των υπηρεσιών, πλεόνασμα το οποίο όμως αντισταθμίσθηκε από το διπλασιασμό του ελλείμματος του ισοζυγίου των εισοδημάτων, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων μειώθηκε.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε κατά 651 εκατ. ευρώ, λόγω της μείωσης, κυρίως, των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων κατά 397 εκατ. ευρώ, ενώ βελτίωση σημειώθηκε και σε όλα τα άλλα επιμέρους ισοζύγια. Το έλλειμμα του ισοζυγίου εκτός καυσίμων και πλοίων μειώθηκε ελαφρώς κατά 87 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα του περιορισμού της δαπάνης για εισαγωγές κατά 132 εκατ. ευρώ (7,0%), η οποία αντιστάθμισε τη μείωση των εισπράξεων από εξαγωγές κατά 45 εκατ. ευρώ (4,2%). Τέλος, το ισοζύγιο πλοίων (πωλήσεις μείον αγορές) παρουσίασε μικρό πλεόνασμα 2,3 εκατ. ευρώ.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 268 εκατ. ευρώ, εξέλιξη η οποία οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στη σημαντική άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες κατά 273 εκατ. ευρώ και σε πολύ μικρότερο βαθμό στη μείωση των καθαρών πληρωμών για ΄΄λοιπές΄΄ υπηρεσίες κατά 22 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, οι καθαρές εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών σημείωσαν μικρή πτώση κατά 27 εκατ. ευρώ, η οποία αντανακλά αποκλειστικά την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου των ΄΄λοιπών΄΄ (εκτός θαλάσσιων) μεταφορών.

Η άνοδος του πλεονάσματος του ταξιδιωτικού ισοζυγίου οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ταξιδιωτικών δαπανών στην Ελλάδα από μη κατοίκους, οι οποίες αυξήθηκαν σημαντικά κατά 272 εκατ. ευρώ ή 20,6% (αντανακλώντας και την αύξηση του αριθμού αφίξεων των μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 16,1%, σύμφωνα με την έρευνα συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος), ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος μειώθηκαν ελάχιστα (-0,8%). Τέλος, η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου των ΄΄λοιπών΄΄ υπηρεσιών οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση του ελλείμματος των ασφαλιστικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών επικοινωνίας, καθώς και στην αύξηση του πλεονάσματος των υπηρεσιών που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι εξελίξεις αυτές αντισταθμίστηκαν μερικώς από την επιδείνωση του ελλείμματος των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (λόγω καταβολής προμήθειας 63 εκατ. ευρώ στο EFSF και ΔΝΤ για τα δάνεια του μηχανισμού στήριξης έναντι 5 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2012) και τη συρρίκνωση του πλεονάσματος των κατασκευαστικών υπηρεσιών. Το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων αυξήθηκε κατά 260 εκατ. ευρώ, λόγω αύξησης των καθαρών πληρωμών για τόκους και μείωσης των καθαρών εισπράξεων από επανεπενδυθέντα κέρδη (κυρίως λόγω της συγχώνευσης ξένων θυγατρικών τραπεζών στην Ελλάδα με ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα).

Τέλος, το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε μικρότερο πλεόνασμα, 265 εκατ. ευρώ, τον Ιούνιο του 2013 έναντι πλεονάσματος 334 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2012, αντανακλώντας κυρίως αντίστοιχη εξέλιξη στο ισοζύγιο του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως μεταβιβάσεις από την ΕΕ). Σημειώνεται ότι στο ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων συμπεριλαμβάνονται οι εισπράξεις λόγω της μεταφοράς αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στα χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ (πρόγραμμα ANFA), οι οποίες ανήλθαν σε 256 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2013 έναντι 349 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2012. (Υπενθυμίζεται ότι οι ακαθάριστες τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ περιλαμβάνουν κυρίως τις καταβολές από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), καθώς και τις καταβολές από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ενώ οι τρέχουσες μεταβιβάσεις προς την ΕΕ περιλαμβάνουν τις αποδόσεις-πληρωμές της Ελλάδος στον Κοινοτικό Προϋπολογισμό.)

ΠΗΓΗ ΑΜΝΑ