ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mevaco: Στις 22 Νοεμβρίου η συνέλευση για την επιστροφή κεφαλαίου

Mevaco: Στις 22 Νοεμβρίου η συνέλευση για την επιστροφή κεφαλαίου

Στις 22 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Mevaco Μεταλλουργική ΑΒΕΕ προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την επιστροφή κεφαλαίου.

Ειδικότερα. στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 735.000 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρείας κατά 0,07 ευρώ (από 0,90 ευρώ σε 0,97 ευρώ).

Επίσης, η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 735.000 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρείας κατά 0,07 ευρώ (από 0,97 ευρώ σε 0,90 ευρώ) και επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της εταιρείας.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων περί αυξήσεως και περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η α΄επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση θα συνέλθει την 3η Δεκεμβρίου 2013.