ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εγκρίθηκαν ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 128 εκατ. στη Θεσσαλία

Εγκρίθηκαν ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 128 εκατ. στη Θεσσαλία

Εγκρίθηκαν 862 έργα συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων 81.472.148,72 ευρώ στη Θεσσαλία.

Δηλαδή το σύνολο των επενδυτικών προτάσεων που μπορούν να ενισχυθούν από το πρόγραμμα στη Θεσσαλία είναι 1.218 με συνολικό προϋπολογισμό επενδύσεων 128.345.036,14 ευρώ και δημόσια δαπάνη 62.698.398,11 ευρώ. Η υπερδέσμευση γίνεται στο πλαίσιο της προσπάθειας να διοχετευθεί στην αγορά το μέγιστο δυνατό ποσό από τα Κοινοτικά κονδύλια που είναι διαθέσιμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεδομένου ότι λόγω της κρίσης ορισμένες ενδέχεται να μην υλοποιήσουν τις επενδύσεις.

Προϋπόθεση για την ένταξη των πρόσθετων έργων είναι:

-Η υποβολή έως την 28.02.2014 από τον δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης και

-Η επαλήθευση των ανωτέρω από τον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΦΕΠΑΕ.

- Η διαδικασία ένταξης των έργων αυτών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο την 30.06.2014.