ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βιομηχανία ενδυμάτων: Μείωση παραγωγής αλλά και ζημίας το 2013

Βιομηχανία ενδυμάτων: Μείωση παραγωγής αλλά και ζημίας το 2013

Μειωμένη παραγωγή και πωλήσεις καταγράφει εφέτος η ελληνική βιομηχανία ενδυμάτων, η οποία το 2013, σε συνθήκες επιβράδυνσης της παρατεταμένης τα τελευταία χρόνια πτώσης των παραγωγικών μεγεθών της, βελτίωσε σημαντικά την αποδοτικότητά της.

Ο κλάδος κατέγραψε μειωμένη παραγωγική δραστηριότητα το πρώτο πεντάμηνο του τρέχοντος έτους. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ποσοστιαία μεταβολή του όγκου της παραγωγής του κατά το τρέχον έτος, ανά μήνα και συνολικά κατά το πεντάμηνο, έχει ως εξής: -11,0% τον Ιανουάριο (+19,9% τον ίδιο μήνα του 2013), -6,8% τον Φεβρουάριο (+18,5%), -7,6% τον Μάρτιο (-11,6%), -2,5% τον Απρίλιο (+0,2%), -11,9% τον Μάιο (+1,7%) και συνολικά -7,9% το πεντάμηνο (+3,9%).

Αρνητικά εξελίσσονται συγχρόνως και τα έσοδά του. Συγκεκριμένα, η εξέλιξη του κύκλου εργασιών του κλάδου κατά τους πέντε πρώτους μήνες του 2014, αλλά και κατά το δωδεκάμηνο Ιουνίου 2013 - Μαΐου 2014, έχει ως εξής: -0,6% τον Ιανουάριο (+13,4% τον ίδιο μήνα του 2013), -5,8% τον Φεβρουάριο (+14,4%), -13,8% τον Μάρτιο (-5,6%), -20,0% τον Απρίλιο (+20,0%), -6,1% τον Μάιο (+7,1%) και συνολικά -4,7% το δωδεκάμηνο Ιουνίου 2013 - Μαΐου 2014 (-5,3%), σε επίπεδα που είναι κατά 60,1% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.

Ο κλάδος της παραγωγής ενδυμάτων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 177 εταιρειών του όπως αυτά παρουσιάζονται από το www.inr.gr, εμφάνισε το 2013, σε σύγκριση με το 2012, βελτιωμένα κατά 35% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των 54,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,8% των συνολικών εσόδων του (5,9% το 2012), σε συνθήκες αύξησης των εσόδων του κατά 2% και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 1,9 εκατοστιαία μονάδα (27,1% το 2013, από 25,2% το 2012).

Παρουσιάζει βελτιωμένα κατά 17,8 εκατ. ευρώ αποτελέσματα προ φόρων (κέρδη 9,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 8,4 εκατ. ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους βελτιωμένα κατά 13,1 εκατ. ευρώ καθαρά αποτελέσματα (ζημιές 1,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 14,5 εκατ. ευρώ το 2012). Σε σύγκριση με το 2012 οι δαπάνες αναδιοργάνωσης των εταιρειών ήταν σημαντικά μειωμένες.

Τα συνολικά έσοδα των 177 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ του κλάδου, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2013 σε 695,9 εκατ. ευρώ.

Οι 177 αυτές εταιρείες παραγωγής (κατά ένα μέρος και εμπορίας συγχρόνως) ενδυμάτων στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 975 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 177 επιχειρήσεων:
- 70 επιχειρήσεις (39,6% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 16,9 εκατ. ευρώ έναντι 15,1 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένα κατά 1,8 εκατ. ευρώ.

- 19 επιχειρήσεις (10,7%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη 1,8 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές 3,4 εκατ. ευρώ περίπου, έχοντας απώλειες ύψους 5,2 εκατ. ευρώ περίπου.

- 60 επιχειρήσεις (33,9%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 20 εκατ. ευρώ έναντι 27,7 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες έτσι κατά 7,7 εκατ. ευρώ.

- 28 επιχειρήσεις (15,8%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 3,7 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως των πέντε εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια 8,7 εκατ. ευρώ.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 177 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 5,6%, από 4,2% το 2012.

Διαβάστε επίσης:
Σκιάθος: Τρία νέα έργα από το ΕΣΠΑ

Ρoή Ειδήσεων