ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεκμήριο το …χαρτζιλίκι

Τεκμήριο το …χαρτζιλίκι

Στο Ε1 θα πρέπει να αναγράφεται το …χαρτζιλίκι, σύμφωνα με νέα εγκύκλιο.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Ημερησία, δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών, με εξαίρεση τις δωρεές προς το Δημόσιο, δήμους, ΑΕΙ, νοσοκομεία κλπ. θα θεωρούνται τεκμήριο, εφόσον υπερβαίνουν τα 300 ευρώ.

Για την ακρίβεια, οι γονικές παροχές σε χρήμα φορολογούνται από το 1ο ευρώ με συντελεστή 10%.

Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο αναφέρεται: «ως δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων λογίζεται η ετήσια δαπάνη για δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών, εφόσον αυτά υπερβαίνουν ετησίως τα τριακόσια (300) ευρώ, εκτός από τις δωρεές προς το Δημόσιο, τους δήμους και τις κοινότητες του κράτους, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία, που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και τα προνοιακά ιδρύματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα (κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου), ως και τα προνοιακά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου των οποίων οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται τουλάχιστον κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) με επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό».