Φορολογικές δηλώσεις 2018 - Ακίνητα: Οι «παγίδες» στο Ε1 και το Ε2 - Τι να προσέξετε

Newsroom Newsroom

Φορολογικές δηλώσεις 2018 - Ακίνητα: Οι «παγίδες» στο Ε1 και το Ε2 - Τι να προσέξετε

Αναλυτικά στοιχεία για τα ακίνητα στα οποία διέμειναν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους πρέπει να αναγράψουν και στις φετινές φορολογικές δηλώσεις οι φορολογούμενοι. Η συμπλήρωση των στοιχείων των κατοικιών είναι και φέτος υποχρεωτική. 

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Υπενθυμίζεται ότι οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης για τις κατοικίες βαρύνουν τους φορολογούμενους που είτε είναι οι ίδιοι ιδιοκτήτες των ακινήτων, είτε τα νοικιάζουν, είτε τους έχουν παραχωρηθεί δωρεάν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φορολογούμενοι που εισέπραξαν το προηγούμενο έτος εισοδήματα από ενοίκια, ή παραχώρησαν δωρεάν κάποιο ακίνητό τους, ή χρησιμοποίησαν ως επαγγελματική στέγη ιδιόκτητη κατοικία ή έχουν κενό ακίνητο υποχρεούνται να υποβάλουν πριν από το βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης το έντυπο Ε2 (αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων από ακίνητα).

Τα εισοδήματα από ακίνητα φορολογούνται με συντελεστές που ξεκινούν από 15% και φθάνουν μέχρι 45% κλιμακωτά:

• 15% για ποσά έως 12.000 ευρώ,

• 35% για το κλιμάκιο εισοδήματος από 12.001 έως και 35.000 ευρώ και

• 45% για το κλιμάκιο εισοδήματος που υπερβαίνει τις 35.001 ευρώ.

Σημειώνεται ότι όσοι εισπράττουν εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ επιβαρύνονται και με ειδική εισφορά αλληλεγγύης με συντελεστές που ξεκινούν από 2,2% και φθάνουν έως 10%.

Από την άλλη, κάποιοι ιδιοκτήτες θα πρέπει να περάσουν πρώτα από την εφορία και να δηλώσουν ότι δεν έλαβαν ενοίκια για το έτος 2017 για να γλιτώσουν τον φόρο.

Για να αποφύγουν τη φορολόγηση από τα ανείσπρακτα ενοίκια θα πρέπει πριν από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης:

1. Να έχουν εκδώσει εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

2. Να καταθέσουν στην εφορία φωτοαντίγραφα των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί.

Προσοχή: Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση των ανείσπρακτων ενοικίων, τότε τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα εισοδήματα δεν θα ληφθούν υπόψη και η εφορία θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης, φορολογώντας τα συγκεκριμένα ποσά.

Ποιοι υποχρεούνται να υποβάλουν Ε2

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος», οσοι φορολογούμενοι εισέπραξαν εντός του 2017 ενοίκια από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση κατοικιών ή και λοιπών κτισμάτων, όσοι παραχώρησαν δωρεάν κάποια ιδιόκτητη κατοικία τους στα παιδιά τους, στους γονείς τους ή σε τρίτους, όσοι χρησιμοποίησαν ένα ή περισσότερα δικά τους κτίσματα ως επαγγελματική στέγη (όσοι δηλαδή έκαναν ιδιόχρηση ή ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέγης) οφείλουν και φέτος να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά πρώτα το έντυπο Ε2 (αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων από ακίνητα) και στη συνέχεια το Ε1.

Στο έντυπο Ε2 οι φορολογούμενοι αυτοί πρέπει να δηλώσουν, ξεχωριστά για κάθε ακίνητό τους, τα ενοίκια που εισέπραξαν σε περίπτωση εκμίσθωσης ή υπεκμίσθωσης, καθώς και τα τεκμαρτά μισθώματα που προκύπτουν από την ιδιόχρηση ή τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτων τους σε τρίτους. Τ

α συνολικά ποσά από κάθε κατηγορία εισοδήματος από ακίνητα, όπως θα δηλωθούν στο Ε2, θα μεταφερθούν αυτόματα στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 4Ε του Ε1. Για την ορθή συμπλήρωση του εντύπου Ε2, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες οδηγίες:

1 Οσοι έχουν προβεί το 2017 σε δωρεάν παραχώρηση της χρήσης κύριας κατοικίας έως 200 τ.μ. προς τα παιδιά τους ή προς τους γονείς τους δεν χρειάζεται να δηλώσουν τεκμαρτό εισόδημα στο Ε2 ούτε στο Ε1, διότι το εισόδημα αυτό απαλλάσσεται από τη φορολογία. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να δηλώσουν στο Ε2 μόνο τα στοιχεία της κατοικίας, τη διάρκεια της δωρεάν παραχώρησης μέσα στο 2017, το ονοματεπώνυμο και τον ΑΦΜ του προσώπου στο οποίο παραχωρήθηκε το ακίνητο.

2 Στην περίπτωση κατά την οποία το Ε1 υποβάλλεται από εγγάμους και εφόσον η σύζυγος έχει εισοδήματα από ακίνητη περιουσία που ανήκουν στη δική της κυριότητα, έχει υποχρέωση υποβολής δικού της ξεχωριστού Ε2, είτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης είτε του υπόχρεου/συζύγου, με την επιλογή «Ε2 συζύγου».

3 Η στήλη 17 (Είδος μίσθωσης-χρήση ακινήτου) συμπληρώνεται υποχρεωτικά με το είδος της μίσθωσης και τη χρήση του μισθίου, όπως εκμίσθωση γραφείου, δωρεάν παραχώρηση κατοικίας, κενό κ.λπ. Στη στήλη αυτή εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:

* Εκμίσθωση: Ξενοδοχείων, κλινικών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αιθουσών θεαμάτων, καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών, γαιών, εγκαταστάσεων ή κατασκευών, κατοικιών, βιομηχανοστασίων με ΦΠΑ, εμπορικών κέντρων με ΦΠΑ.

* Δωρεάν παραχώρηση: Κατοικιών, ξενοδοχείων, κλινικών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αιθουσών θεαμάτων, καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών, γαιών, εγκαταστάσεων ή κατασκευών.

* Λοιπές εκμισθώσεις-υπεκμισθώσεις-δωρεάν παραχωρήσεις: Εκμίσθωση χώρων τοποθέτησης επιγραφών, υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων (εκτός κατοικιών), δωρεάν παραχώρηση χώρων τοποθέτησης επιγραφών.

* Ιδιοχρησιμοποίηση: Ξενοδοχείων, κλινικών, σχολείων, αιθουσών κιν/φου ή θεάτρων, καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών, γαιών, εγκαταστάσεων ή κατασκευών, χώρων τοποθέτησης επιγραφών.

* Λοιπές περιπτώσεις: Εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων (κατοικίες), δωρεάν παραχώρηση-ιδιοχρησιμοποίηση κοινόχρηστων χώρων, ΚΕΝΟ, ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, υπεκμίσθωση γαιών-γης.

* Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθωση: Ξενοδοχείων, κλινικών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αιθουσών θεαμάτων, καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών, γαιών, εγκαταστάσεων ή κατασκευών, κατοικιών, βιομηχανοστασίων με ΦΠΑ, εμπορικών κέντρων με ΦΠΑ, χώρων τοποθέτησης επιγραφών.

* Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από υπεκμίσθωση: Ακίνητης περιουσίας, γαιών-γης.

* Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από: Εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων (εκτός κατοικιών), εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων (κατοικίες).

* Λοιπές κατηγορίες: Βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων άρθρου 39Α του ν. 4172/2013, βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων άρθρου 39Α του ν. 4172/2013, εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνεται.

4 Τα ποσά των οφειλόμενων ενοικίων τα οποία δεν κατάφερε να εισπράξει εντός του 2017 ο ιδιοκτήτης δεν θα επιβαρυνθούν με φόρο εισοδήματος, εφόσον:

* Δηλωθούν ξεχωριστά, στη στήλη 16 της πρώτης σελίδας του Ε2 και στους κωδικούς 125-126 του πίνακα 4Δ2 στην 3η σελίδα του Ε1.

* Εως την προθεσμία υποβολής της δήλωσης, έχει εκδοθεί εις βάρος του ενοικιαστή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

5 Το ακίνητο που έχει στην κατοχή του ένα ανήλικο εξαρτώμενο τέκνο μη υπόχρεο σε υποβολή δήλωσης θα καταχωρισθεί στο Ε2 του γονέα, στον πρώτο πίνακα και στον πίνακα Ι (Εκμισθούμενα κ.λπ. Ακίνητα) των συμπληρωματικών στοιχείων, επιλέγοντάς το στην πρώτη στήλη και συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο και τον ΑΦΜ του τέκνου.

6 Η στήλη «Αριθμός Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» συμπληρώνεται υποχρεωτικά για τα μισθωτήρια των ακινήτων που έχουν κατατεθεί στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή. Δεν συμπληρώνεται ο αριθμός καταχώρισης του μισθωτηρίου που είχε παραληφθεί από την αρμόδια ΔΟΥ.

7 Σε περίπτωση δήλωσης βοηθητικών χώρων οι οποίοι ηλεκτροδοτούνται από τον κοινόχρηστο μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος, το πεδίο για τον αριθμό παροχής πρέπει να συμπληρωθεί με τον εννεαψήφιο αριθμό 999999999.

8 Στις περιπτώσεις αγροτεμαχίων που δεν έχουν μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, το πεδίο για τον αριθμό παροχής πρέπει να συμπληρωθεί με τον εννεαψήφιο αριθμό 999999999.

9 Σε περίπτωση κτίσματος που δηλώνεται ως κενό και έχει γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, διότι το ακίνητο διαθέτει μετρητή κατανάλωσης ρεύματος.

Με πληροφορίες απο την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

Διαβάστε επίσης:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

DPG NETWORK

ened ΜΕΛΟΣ ΕΝΕΔ Monetized by DPG Digital Media ©2010-2019 Newsbomb.gr - All rights reserved