ΤΤ: Ζημιές προ φόρων και προ PSI ύψους 79,2 εκατ.ευρώ

ΤΤ: Ζημιές προ φόρων και προ PSI ύψους 79,2 εκατ.ευρώ

To Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του για το εννεάμηνο του 2011.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η τράπεζα εμφάνισε:

- Αύξηση της οργανικής κερδοφορίας κατά 8,3%, στα 136,3 εκατ. ευρώ, από 125,8 εκατ. ευρώ, κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2010.

- Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 5,9%, στα 298,7 εκατ. ευρώ, από 282,1 εκατ. ευρώ, κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2010.

- Περαιτέρω μείωση των λοιπών λειτουργικών εξόδων κατά 1,6%, σε σχέση με αυτά της προηγούμενης συγκριτικής περιόδου του 2010, στα 64,3 εκατ. ευρώ, έναντι 65,3 εκατ. ευρώ.

- Αυξημένες προβλέψεις απομείωσης δανείων, ύψους 134,9 εκατ. ευρώ, έναντι 33,7 εκατ. ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου του 2010. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται σε 350,9 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 62,2% σε σχέση με το τέλος του 2010. Ο λόγος συνολικών προβλέψεων προς δάνεια, ανέρχεται σε 4,37%.

- Χαμηλός δείκτης καθυστερούμενων δανείων (NPL), ανερχόμενος σε ποσοστό 5,39%. Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από τις συσσωρευμένες προβλέψεις, ανέρχεται σε 81,03% έναντι του 46,0% περίπου, του ευρύτερου τραπεζικού κλάδου (με στοιχεία Ιουνίου 2011).

- Ζημία προ φόρων και προ PSI, ύψους 79,2 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων προβλέψεων απομείωσης των δανείων (134,9 εκατ. ευρώ), ενώ μετά από φόρους και συμπεριλαμβανομένου του αρχικού PSI (της 21ης Ιουλίου 2011), η ζημία ανήλθε για το Α’ εννεάμηνο του 2011 στα 543,7 εκατ. ευρώ.