ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εργατικά ατυχήματα στους Δήμους: Οι υποχρεώσεις των Δημοτικών Αρχών

Εργατικά ατυχήματα στους Δήμους: Οι υποχρεώσεις των Δημοτικών Αρχών

Με αφορμή την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων στους Δήμους, και τις σχετικές αναγγελίες των Πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΑΥΕ), έγγραφο του Σ.ΕΠ.Ε. - που έδωσε στη δημοσιότητα η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ενημερώνει για τις βασικές υποχρεώσεις των εργοδοτών, με σκοπό την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των Δημοτικών Υπαλλήλων.

Σύμφωνα με το έγγραφο, αυξημένη επικινδυνότητα έχουν τα παρακάτω αντικείμενα εργασίας στους Δήμους:

Καθαριότητα
Αποκομιδή των απορριμμάτων
Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων
Συντήρηση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης κ.ά.

Τα προαναφερθέντα εργατικά ατυχήματα, ωστόσο, αφορούν ως επί το πλείστον σε εργαζόμενους του τομέα καθαριότητας. «Ειδικότερα δε, τα σοβαρά και μη παθολογικής αιτιολογίας θανατηφόρα αφορούν εργάτες αποκομιδής - συνοδούς απορριμματοφόρων οχημάτων που υπέστησαν το ατύχημα είτε λόγω πτώσης από τους βατήρες του πίσω μέρους των εν κινήσει οχημάτων, είτε, εξ’ αιτίας του ανεπαρκούς οπτικού πεδίου του οδηγού, κτυπήθηκαν από τα ίδια τα οχήματα κατά την όπισθεν κίνηση», όπως επισημαίνει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, με τις βασικές υλικές παραμέτρους των εν λόγω συμβάντων να ήταν, κατά περίπτωση, η μη λειτουργία: i) του «κόφτη» ταχύτητας, ii) του συστήματος παρεμπόδισης της όπισθεν κίνησης του οχήματος με συνοδούς εποχούμενους στους βατήρες και iii) της κάμερας επισκόπησης του χώρου φόρτωσης, στις περιπτώσεις όπου αυτή υπήρχε, σύμφωνα με το Σ.ΕΠ.Ε.

Στο σημείο αυτό, από το Σ.ΕΠ.Ε. τονίζεται ότι, για την εκπαίδευση των πληρωμάτων των απορριμματοφόρων έχουν εφαρμογή και οι τεχνικές οδηγίες της παρ. 5 του Άρθρου 3 (Παράρτημα Ι) της Κ.Υ.Α. Αριθ. Οικ. 114218/27-10-1997 «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» (ΦΕΚ 1016 Β΄) των Υπουργείων Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Υγείας, όπως διαβάζουμε στο epoli.gr.

Οι βασικές υποχρεώσεις των εργοδοτών για την προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων

Σύμφωνα με το έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, οι βασικές υποχρεώσεις των εργοδοτών για την προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, που προβλέπονται στη νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία, ήτοι το Ν 3850/2010 (ΦΕΚ 84Α΄), την ΥΑ 53361/2006 (ΦΕΚ 1503Β΄), το ΠΔ 395/1994 (ΦΕΚ 220Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι οι ακόλουθες:

1. Η υποχρέωση χρήσης υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ) και Ιατρού Εργασίας (ΙΕ),

2. Η τήρηση Ειδικού Βιβλίου Υποδείξεων ΤΑ και ΙΕ και Ειδικού Βιβλίου Εργατικών Ατυχημάτων,

3. Η σύνταξη Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου,

4. Η τήρηση καταλόγων με τους εργαζόμενους που εκτίθενται σε επικίνδυνους παράγοντες - φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς,

5. Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων,

6. Η ενημέρωση και η κατάλληλη και επαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων για θέματα ασφάλειας και υγείας και ιδίως στον ασφαλή χειρισμό του εξοπλισμού εργασίας,

7. Η παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας και η επίβλεψη της ορθής χρήσης τους,

8. Η συντήρηση και παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων και

9. Η συντήρηση του εξοπλισμού εργασίας και η τήρηση σχετικού βιβλίου προληπτικού ελέγχου όταν αυτό απαιτείται.

Τέλος, ειδικά για τους προσλαμβανόμενους μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, επισημαίνεται ότι, πρέπει να απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας που παρέχεται και στους άλλους εργαζόμενους, να μην τους ανατίθενται καθήκοντα τα οποία απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία άσχετη με την ειδικότητα τους - ιδίως όταν αυτά περιλαμβάνουν χρήση μηχανημάτων και εργαλείων - και προπάντων, να μην τους ανατίθενται καθήκοντα στην αποκομιδή απορριμμάτων με απορριμματοφόρα οχήματα, βάσει των Παραγράφων 10.4 έως 10.7 του Άρθρου 10 της σχετικής Κ.Υ.Α. Αριθ. 6.15107/5.12840/07-12-2016 (ΦΕΚ 3975 Β΄), που έχουν αποτυπωθεί και στη Δημόσια Προκήρυξη υπ’ αρ. 1/2017 του ΟΑΕΔ για τρέχον πρόγραμμα προσλήψεων.