Ο Νίκος Νικολόπουλος για «το "πάρτι" των αμοιβών στο ΤΧΣ»

Newsroom Newsroom

Ο Νίκος Νικολόπουλος για «το "πάρτι" των αμοιβών στο ΤΧΣ»

Ερώτηση προς τον υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο με θέμα «το "πάρτι" των αμοιβών στο ΤΧΣ» κατέθεσε ο πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος και ανεξάρτητος βουλευτής, Νίκος Νικολόπουλος.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

"Εταιρίες συμβού­λων του εξωτε­ρικού είναι αυτές που έχουν καρπωθεί τη «μερίδα του λέοντος» και έχουν αποκομίσει τα μεγαλύτερα οικο­νομικά οφέλη από το ιδιότυπο «πάρτι»· των αμοιβών στο ΤΧΣ.

Στα 5,5 χρόνια λει­τουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τα έξοδά του «τρέχουν» με 715.000 ευρώ το μή­να. Συνολικά μάλιστα από τέλη του Ιουλίου του 2010 έως τον Δε­κέμβριο της περσινής χρονιάς, το ΤΧΣ δαπά­νησε 46,5 εκατ. ευρώ, όπως προκύπτει μέσα από όλες τις μέχρι τώ­ρα λογιστικές του κα­ταστάσεις.

Από το «κονδύλι» αυτό, τα 25 εκατ. κα­τέληξαν σε ξένους συμβούλους, ενώ άλ­λα 1,4 εκατ. ευρώ κα­ταβλήθηκαν σε ελε­γκτικές εταιρίες. Για τους διεθνείς οίκους που ανέλαβαν συμβουλευτικό ρόλο, οι κεφαλαιακές αυξήσεις των τραπεζών στα τελευταία τρία χρόνια αποδείχθηκαν «φλέβα χρυσού», γιατί απέφεραν τα πε­ρισσότερα έσοδα.

Με εξαίρεση όμως την περίοδο του 2014, το ΤΧΣ δεν γνωστοποιεί τις επιμέ­ρους λεπτομέρειες. Τότε, οι δουλειές μοι­ράστηκαν σε τέσσερις «παίκτες». Τη Lazard, τη Morgan Stanley, τη JP Morgan και τη Nomura.

Τα συμβουλευτικά κόστη που επωμί­στηκε το ΤΧΣ ήταν 14,4 εκατ. ευρώ το 2014, 8,4 εκατ. ευρώ το 2013 και περί το 1,2 εκατ. ευρώ πέρσι. Και τούτο, για­τί με βάση το νομοθετικό πλαίσιο, απαι­τείται να έχει στα χέρια του το ταμείο δύο εκθέσεις αποτίμησης ανά τράπεζα που πάει σε Αύξηση Κεφαλαίου...

Σε κάθε περίπτωση όμως, παραμένει άγνωστο το πώς ακριβώς έχει κατανε­μηθεί η «πίτα» των αμοιβών που έχουν εισπράξει στα 5,5 χρόνια οι συμβουλευ­τικές, αλλά και οι ελεγκτικές εταιρίες, οι οποίες έχουν απορροφήσει το 53,8% των συνολικών δαπανών του ΤΧΣ.

Στο διάστημα των 65 μηνών λειτουρ­γίας του Ταμείου, οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. έχουν διαμορφωθεί αθροιστι­κά στα 1,2 εκατ. ευρώ. Με τα πρόσωπα που στελεχώνουν το Δ.Σ. να αλλάζουν συνεχώς, γεγονός που έχει ως συνέπεια τον διευρυμένο αριθμό τους.

Πάντως, μέχρι τώρα, το πιο ακριβο­πληρωμένο στέλεχος του Ταμείου είναι η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος Ανα­στασία Σακελλαρίου, η οποία είχε ετήσιες μισθολογικές αποδοχές 216,5 χιλιάδων ευρώ. Ο νυν πρόεδρος του ΤΧΣ Γιώρ­γος Μιχελής για τους περίπου 5 μήνες της θητείας του το 2015 είχε αμοιβές 63,2 χι­λιάδων ευρώ που σε ετήσια βάση αντι­στοιχούν σε περίπου 152.000 ευρώ. Πε­ρίπου τόσες ήταν και οι αμοιβές του δι­ευθύνοντος συμβούλου Αριστείδη Ξενό- φου που υποχρεώθηκε σε παραίτηση, κα­τόπιν του νέου αυστηρού πλαισίου αξιο­λόγησης του Μηχανισμού Εποπτείας.

Το εξωφρενικό και συνάμα προκλητικό της υπόθεσης είναι ότι πρόσφατα αυξήθηκαν εντυπωσιακά οι ετήσιες απολαβές μελών του Δ.Σ και εργαζομένων.

Πέραν τούτων, τα έξοδα μισθοδοσίας για όλα τα χρόνια λειτουργίας του ΤΧΣ έχουν ανέλθει σε 10,9 εκατ. ευρώ. Το Τα­μείο ξεκίνησε με 6 άτομα προσωπικό το 2010 και στα τέλη του 2015 είχε φτάσει στους 31 εξειδικευμένους υπαλλήλους. Οι οποίοι είχαν συνολικές ετήσιες απο­δοχές 2,39 εκατ. ευρώ ή περί τις 77.000 ευρώ ετησίως μικτά. Χωρίς να περιλαμ­βάνονται οι εργοδοτικές εισφορές. Εκ του ιδρυτικού νόμου, το ΤΧΣ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που δεν-ανή­κει στον Δημόσιο τομέα. Διαθέτει, δη­λαδή, οικονομική και διοικητική αυτο­τέλεια.

Η οικονομική, βεβαίως, αυτοτέλειά του, εδράζεται στο γεγονός ότι αντλεί πό­ρους από τους δανειστές της χώρας (Ευ­ρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Στα­θερότητας - ΕΡ5Ρ, που τώρα έχει μετε­ξελιχθεί σε Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στα­θερότητας - Ε5Μ). Και με τους πόρους αυτούς που χορηγούνται με τη μορφή ομολόγων παρέχει κεφαλαιακή στήριξη στις τράπεζες, καλύπτοντας επίσης τα κε­νά των πιστωτικών ιδρυμάτων που οδη­γούνται σε ειδικό καθεστώς εκκαθάρισης.

Σε κάθε περίπτωση όμως, η χρηματο­δοτική αυτή βοήθεια, μετράει στο Δη­μόσιο Χρέος της χώρας και κατά συνέ­πεια βαρύνει τον Έλληνα φορολογούμε­νο. Με αυτή την έννοια, τα λειτουργικά κόστη του ΤΧΣ και τα «πάρτι» των αμοι­βών, είναι άλλη μία κατ' εξοχήν «ευαί­σθητη» παράμετρος στο έτσι κι αλλιώς μπλεγμένο κουβάρι των εξελίξεων στο Ταμείο.

Κατόπιν όλων αυτών ερωτάσθε:

1ον Με ποια κριτήρια καθορίζονται οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και των 31 εργαζομένων;

2ον Ποιο «μπούσουλα» χρησιμοποιείτε για να αποτιμάτε τις προσφερόμενες υπηρεσίες των ξένων εταιριών και συμβούλων;

3ον Προχωρήσατε σε εκδήλωση ενδιαφέροντος και επιλέξατε τις πλέον συμφέρουσες προτάσεις;

4ον Με ποιο σκεπτικό αυξήθηκαν πρόσφατα, κατά προκλητικό τρόπο, οι αμοιβές μελών του Δ.Σ. και εργαζομένων στο ΤΧΣ;

5ον Από το συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό του ΤΧΣ, ποιο ποσό υπόκειται σε φορολόγηση;

Ο ερωτών Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος".

Google News Publisher Ακολούθησε το Newsbomb.gr
στο Google News

Σχολεία: Πότε επιστρέφουν στα θρανία οι μαθητές τον Σεπτέμβριο-Τι ισχύει με την άδεια ειδικού σκοπού

08:57

Θρίλερ στη Ρόδο: Έθαψαν 73χρονο και ένα μήνα μετά τον βρήκαν σε ίδρυμα!

08:55

Κορονοϊός και Δημοτικά Σχολεία: Οι οδηγίες των ειδικών για την επιστροφή των μαθητών στα θρανία

08:46

Κορονοϊός: Η συγκίνηση στο «αντίο» του Τσιόδρα on air – «Επιστρέφω στους ασθενείς μου» (vid)

08:45

Αυτά είναι τα λάθη που κάνουμε και καταστρέφουμε το κινητό μας

08:40

Σοκαριστικό video: Αστυνομικός δολοφονεί Αφροαμερικανό πατώντας τον στο λαιμό

08:39

Βάζει πετσέτα στην κατσαρόλα και βράζει αυγά - Δείτε γιατί και θα το κάνετε κι εσείς (pics)

08:37

Παναθηναϊκός: Τα δεδομένα για Αΐτορ

08:31

Κορονoϊός: «Αγώνας δρόμου» από τους επιστήμονες για τη δημιουργία εμβολίου – Πόσα είναι υπό ανάπτυξη

08:30

Διάσημο μοντέλο σύντομα στο χειρουργείο: Θα αφαιρέσει τα ενθέματα σιλικόνης από το στήθος του

08:30

Έβελυν Καζαντζόγλου: Το σπίτι της είναι βγαλμένο από περιοδικό! Δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο! (Pics)

08:29

Η Ναυμαχία της Ερεσσού: Το πρώτο βήμα για την απελευθέρωση

08:28
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
DPG NETWORK
ened ΜΕΛΟΣ ΕΝΕΔ Monetized by DPG Digital Media ©2010-2020 Newsbomb.gr - All rights reserved