ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αβραμόπουλος: Ισχυρά σύνορα και έξυπνες πληροφορίες θα θωρακίσουν την Ευρώπη

Αβραμόπουλος: Ισχυρά σύνορα και έξυπνες πληροφορίες θα θωρακίσουν την Ευρώπη

Η Ευρώπη δημιουργώντας ισχυρά σύνορα σε συνδυασμό με τα έξυπνα συστήματα πληροφοριών θα είναι σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσει τις σοβαρές μεταναστευτικές προκλήσεις, για την θωράκιση της ασφάλειας της.

Τα παραπάνω μεταξύ άλλων, τόνισε ο Έλληνας Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρης Αβραμόπουλος, στο πλαίσιο παρουσίασης του τρόπου με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ενισχύσει την ασφάλεια στην Ευρώπη μέσω της βελτίωσης της ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της ενίσχυσης των εξωτερικών συνόρων.

Η Επιτροπή Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας παρουσίασε σήμερα τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ενισχύσει την ασφάλεια στην Ευρώπη, μέσω της βελτίωσης της ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της ενίσχυσης των εξωτερικών συνόρων.

Τα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνουν:

  • την ταχεία επιχειρησιακή λειτουργικότητα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής,
  • την ταχεία έγκριση και εφαρμογή ενός ενωσιακού συστήματος εισόδου - εξόδου,
  • τις επικείμενες προτάσεις για τη δημιουργία ενός συστήματος πληροφοριών και αδειοδότησης για ταξίδια στην ΕΕ.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Επιτροπής να προλειάνει το έδαφος για μια ουσιαστική και αποτελεσματική Ένωση Ασφάλειας, η ανακοίνωση προτείνει, επίσης:

  • την ανάληψη περαιτέρω δράσεων για τη βελτίωση της ασφάλειας των ταξιδιωτικών εγγράφων,
  • την πρόληψη της πλαστογράφησης εγγράφων,
  • την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Αντιτρομοκρατικού Κέντρου της Ευρωπόλ.

Η παρέμβαση του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Ο Έλληνας επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε σχετικά: "Με την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων μας θα είμαστε σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσουμε τις σοβαρές μεταναστευτικές προκλήσεις. Η αύξηση της ανταλλαγής πληροφοριών θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Για τη διασφάλιση της ασφάλειας της Ευρώπης χρειαζόμαστε ισχυρά σύνορα, αλλά και έξυπνα συστήματα πληροφοριών. Μέτρα όπως η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, το σύστημα εισόδου - εξόδου και το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδειοδότησης για ταξίδια θα συμβάλουν στην προστασία των συνόρων της Ευρώπης. Παράλληλα, θα ενισχύσουν τον ρόλο της Ευρωπόλ στην αποτελεσματικότερη ανταλλαγή πληροφοριών και την καταπολέμηση της πλαστογράφησης εγγράφων και αποτελούν συγκεκριμένα βήματα προς τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής Ένωσης Ασφάλειας".

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα από την Επιτροπή Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας παρουσιάζεται αναλυτικά η σειρά πρακτικών και επιχειρησιακών μέτρων, ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση και του ευρωπαϊκού θεματολογίου για την ασφάλεια και για να ανοίξει ο δρόμος για μια πραγματική και αποτελεσματική Ένωση Ασφάλειας:

Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή

Με βάση τον Frontex, με τη νεοαποκτηθείσα δυνατότητα να αξιοποιεί μια εφεδρεία προσώπων και εξοπλισμού, η νέα υπηρεσία θα εξασφαλίσει μια ισχυρότερη κοινή διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Θα παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη, μέσω του εντοπισμού και, όπου χρειάζεται, της παρέμβασης για την αντιμετώπιση αδυναμιών, προτού αυτές καταστούν σοβαρά προβλήματα.

Η Επιτροπή, ο Frontex και τα κράτη μέλη έχουν ήδη αναλάβει προπαρασκευαστικές εργασίες, οι οποίες θα επιταχυνθούν περαιτέρω για να διασφαλιστεί ότι η νέα υπηρεσία θα καταστεί λειτουργική κατεπειγόντως.

Στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από την Επιτροπή περιλαμβάνεται η επεξεργασία συμφωνιών με τρίτες χώρες και η έγκριση δημοσιονομικών προτάσεων που απαιτούνται για να μπορέσει η υπηρεσία να προσλάβει άμεσα πρόσθετο προσωπικό.

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές συνεισφορές στις εφεδρείες συνοριοφυλάκων και εξοπλισμού θα είναι έτοιμες για άμεση χρήση, καθώς και για την κάλυψη των σημερινών αδυναμιών, όσον αφορά την ανταπόκριση στις προσκλήσεις για εμπειρογνώμονες για τις επιχειρήσεις του Frontex στην Ελλάδα, την Ιταλία και τη Βουλγαρία.

Ενωσιακό σύστημα εισόδου-εξόδου

Το ενωσιακό σύστημα εισόδου - εξόδου (EES), που προτάθηκε από την Επιτροπή στις 6 Απριλίου 2016, από κοινού με τη συνοδευτική τροποποίηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, θα βελτιώσει τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και θα μειώσει την παράνομη μετανάστευση προς την ΕΕ (με την αντιμετώπιση της υπέρβασης της επιτρεπόμενης διάρκειας διαμονής), ενώ θα συμβάλλει ταυτόχρονα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του σοβαρού εγκλήματος και θα διασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο εσωτερικής ασφάλειας.

Το σύστημα θα συλλέγει στοιχεία, όπως είναι τα στοιχεία ταυτότητας και τα ταξιδιωτικά έγγραφα, καθώς και βιομετρικά στοιχεία, και θα τηρεί αρχεία εισόδων και εξόδων στο σημείο διέλευσης.

Το σύστημα θα εφαρμόζεται για όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών που γίνονται δεκτοί για σύντομη παραμονή εντός του χώρου Σένγκεν (έως και 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών).

Οι διαπραγματεύσεις με τους συννομοθέτες σχετικά με τις δύο προτάσεις βρίσκονται επί του παρόντος σε εξέλιξη, και η Επιτροπή ζητεί την οριστική έγκριση των προτάσεων έως το τέλος του 2016, ώστε να μπορέσει να αρχίσει η λειτουργία του συστήματος στις αρχές του 2020, ύστερα από τρία χρόνια ανάπτυξης.

Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδειοδότησης για ταξίδια

Τον Απρίλιο δρομολογήθηκε από την Επιτροπή η ιδέα θέσπισης ενός ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδειοδότησης για ταξίδια (ETIAS), με παρόμοιους στόχους με το γνωστό σύστημα ESTA των ΗΠΑ.

Η δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος παρέχει ένα επιπρόσθετο επίπεδο ελέγχου για ταξιδιώτες που δεν υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης.

Το ETIAS θα καθορίζει την επιλεξιμότητα όλων των υπηκόων τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης για ταξίδια στον χώρο Σένγκεν και αν το ταξίδι θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή τη μετανάστευση. Οι πληροφορίες σχετικά με τους ταξιδιώτες θα συγκεντρώνονται πριν από το ταξίδι τους.

Η Επιτροπή ξεκίνησε την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για το ETIAS και τα αποτελέσματα αναμένονται τον Οκτώβριο του 2016. Βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης αλλά και των διαβουλεύσεων, η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει νομοθετική πρόταση έως τον Νοέμβριο του 2016 για τη θέσπιση του ETIAS.

Ενίσχυση της Ευρωπόλ

Ως το βασικό εργαλείο της ΕΕ για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών ασφαλείας, η Ευρωπόλ έχει κάνει ορισμένα σημαντικά βήματα προόδου, με:

  • την πρόσφατη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Αντιτρομοκρατικού Κέντρου(ECTC),
  • του Ευρωπαϊκού Κέντρου κατά της Παράνομης Διακίνησης Μεταναστών,
  • του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο.

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με την Ευρωπόλ για την περαιτέρω ενίσχυση της ικανότητας του Οργανισμού στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, αλλά και των προσπαθειών του για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών και της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο, για παράδειγμα μέσω της παροχής πρόσθετων πόρων που απαιτούνται για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις προσδοκίες που συνδέονται με αυτόν.

Η βελτίωση της πρόσβασης της Ευρωπόλ σε κύριες βάσεις δεδομένων είναι επίσης σημαντική.

Στο ίδιο πνεύμα, η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διευκολύνουν κάποια μορφή κόμβου ανταλλαγής πληροφοριών για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας, όπου οι αρχές που λαμβάνουν πληροφορίες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή άλλων σοβαρών διασυνοριακών απειλών για την ασφάλεια θα τις μοιράζονται με τις αρχές επιβολής του νόμου.

Η ασφάλεια των ταξιδιωτικών εγγράφων

Η ασφάλεια των ταξιδιωτικών εγγράφων είναι καθοριστική για τη διαπίστωση της ταυτότητας ενός προσώπου.

Η καλύτερη διαχείριση της ελεύθερης κυκλοφορίας, η μετανάστευση και η κινητικότητα απαιτούν ισχυρά συστήματα για την αποφυγή καταχρήσεων και απειλών για την εσωτερική ασφάλεια, που προκαλούνται από την ευκολία με την οποία μπορούν να πλαστογραφηθούν ορισμένα έγγραφα.

Η Επιτροπή αναζητεί νέους τρόπους για την ενίσχυση της ασφάλειας των ηλεκτρονικών εγγράφων και της διαχείρισης των εγγράφων ταυτότητας.

Έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2016, η Επιτροπή θα εγκρίνει σχέδιο δράσης για την ασφάλεια των εγγράφων, με σκοπό να καταστούν τα δελτία διαμονής, τα έγγραφα ταυτότητας και τα προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα πιο ασφαλή.