ΥΓΕΙΑ

Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών: Υποχρεωτική η καταγραφή – Κυρώσεις σε γιατρούς και κλινικές

Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών: Υποχρεωτική η καταγραφή – Κυρώσεις σε γιατρούς και κλινικές

Η περαιτέρω ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών (ΕΑΝ) προβλέπεται στις λοιπές διατάξεις του σχεδίου νόμου για τη μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και τα κέντρα εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων.

Το σχέδιο νόμου έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και η συζήτησή του έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 2 Μαρτίου.

Με τη σχετική διάταξη, καθίσταται υποχρεωτική η καταγραφή των περιπτώσεων καρκίνου στο Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών. Ο υπουργός Υγείας, με απόφασή του, θα καθορίζει τις ειδικότερες αρμοδιότητες του ΕΑΝ, τη στελέχωσή του, τον τρόπο τήρησης και λειτουργίας του, καθώς και το αρμόδιο προσωπικό των νοσοκομείων και κλινικών. Με Υπουργική Απόφαση θα καθορίζεται, επίσης, η διασύνδεση του Αρχείου με τις Ογκολογικές Επιτροπές των νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών, με τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, με την αξιολόγηση της ποιότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια υλοποίησης, με την επιφύλαξη των διατάξεων για το ιατρικό απόρρητο και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Επίσης, εισάγονται κυρώσεις για τις περιπτώσεις παραβίασης της νομοθετικής ρύθμισης. Για τα φυσικά πρόσωπα οι κυρώσεις είναι πειθαρχικές, ενώ για τις κλινικές προβλέπεται προσωρινή ανάκληση άδειας και διακοπή σύμβασης με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Συγκεκριμένα, η μη τήρηση των υποχρεώσεων, ανεξαρτήτως των τυχόν ποινικών ευθυνών των φυσικών προσώπων, συνιστά:

α) για το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων, συμπεριλαμβανομένων και των διοικητών αυτών, πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με την πειθαρχική νομοθεσία που ισχύει στην κάθε κατηγορία,

β) για τις ιδιωτικές κλινικές, λόγο ανάκλησης, με απόφαση του υπουργού Υγείας, της άδειας/βεβαίωσης λειτουργίας τους, για διάστημα από έξι έως δώδεκα μήνες,

γ) για τις συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ και τους εν γένει ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία κλινικές, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λόγο άμεσης οριστικής διακοπής όλων των συμβάσεών τους με τους ασφαλιστικούς φορείς,

δ) για τις μη συμβεβλημένες κλινικές, λόγο αποκλεισμού κάθε συνεργασίας τους με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Όσον αφορά στους γιατρούς, τέλος, οι παραβάσεις θα πρέπει να γνωστοποιούνται μέσα σε 15 ημέρες από τη σύνταξη του σχετικού πορίσματος και στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, προκειμένου να διερευνήσει την υπόθεση και να επιβάλει τις προβλεπόμενες πειθαρχικές κυρώσεις.