ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΣτΕ: Πράσινο φως για τη λειτουργία κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Ελαιώνα

ΣτΕ: Πράσινο φως για τη λειτουργία κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Ελαιώνα

Υπέρ της προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) στον Ελαιώνα Δυτικής Αττικής, σε έκταση 18 στρεμμάτων, στον οποίο θα γίνεται η διαχείριση 140 τόνων αποβλήτων ημερησίως τάχθηκε το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με την υπ΄ αριθμ. 2220/2017 απόφαση του ΣτΕ κρίθηκαν ως αβάσιμες οι αιτήσεις δύο μεγάλων Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) οι οποίες είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν εντός των ιδιόκτητων εκτάσεών τους στην επίμαχη περιοχή και ζητούσαν να μην υλοποιηθεί το επίμαχο έργο.

Στην απόφασή τους οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν εγκριθεί λήγουν τον Σεπτέμβριο του 2020 και υπογραμμίζουν ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα «πρέπει να ολοκληρωθούν και να λειτουργήσουν και τα δύο έργα, ήτοι τόσο ο προσωρινός, κινητός ΣΜΑ όσο και ο μόνιμος, σταθερός ΣΜΑ».

Κατά συνέπεια, τονίζει το ΣτΕ, «αποκλείεται η συνέχιση λειτουργίας του κινητού ΣΜΑ μετά την 9.9.2020, διότι τότε θα καταλυόταν η προσωρινότητα του σχεδιαζόμενου έργου, το οποίο από τη φύση του, λόγω του κινητού χαρακτήρα των εγκαταστάσεών του, δεν μπορεί να λειτουργήσει επί μακρόν».

Τέλος, νόμιμες κρίθηκαν από το ΣτΕ οι παρεμβάσεις υπέρ του κύρους των προσβαλλόμενων δύο υπουργικών αποφάσεων τόσο του Δήμου Αθηναίων, όσο και του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), ο οποίος ιδρύθηκε το 2011 και έχει ως μέλη την μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής και όλους τους Δήμους του νομού Αττικής. Σκοπός του ΕΔΣΝΑ είναι η προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, μεταφόρτωση, ανακύκλωση και γενικά η αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, η λειτουργία σχετικών εγκαταστάσεων, η κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και η αποκατάσταση υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) εντός της Αττικής.