ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέχρι 31/1 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ανέργων 18-24 ετών σε ειδικότητες ΤΠΕ

Μέχρι 31/1 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ανέργων 18-24 ετών σε ειδικότητες ΤΠΕ

Εως τις 31/01/2017 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την Υποβολή Β΄ κύκλου αιτήσεων ωφελούμενων στην Πράξη: "Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα ΤΠΕ" ανακοίνωσε ο ΣΕΠΕ.

Ειδικότερα παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την Πράξη «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών», μέχρι και την Τρίτη 31/1/2017 και ώρα 23:59:59.

Παράλληλα με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο ΣΕΠΕ (Αμβροσίου Φραντζή 19, 117 43 Αθήνα) φάκελο με τα δικαιολογητικά που περιγράφονται παρακάτω ώστε να πιστοποιήσουν τα όσα δηλώνουν στην αίτηση τους. Επισημαίνεται ότι, αιτήσεις οι οποίες δε θα συνοδεύονται από τον αντίστοιχο φάκελο δικαιολογητικών θα απορρίπτονται ως ελλιπείς.

Η προθεσμία παραλαβής των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν στην αίτηση από το πρωτόκολλο του ΣΕΠΕ λήγει την Παρασκευή 10/02/2017.

Ο φάκελος θα έχει την ένδειξη: Δικαιολογητικά για την Πράξη «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών – Β ΚΥΚΛΟΣ» Ονοματεπώνυμο Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) Περιφέρεια Επιλογής (όπως δηλώθηκε στην αίτηση) Τα δικαιολογητικά (τα οποία πιστοποιούν τα όσα δηλώσατε στην αίτησή σας) είναι:

Η Αίτηση Συμμετοχής σας Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας. Αντίγραφο του απολυτήριου Γυμνασίου/ Λυκείου, τίτλου σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2015.

Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας την οποία δήλωσε ο ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική του αίτηση Αντίγραφο του αποδεικτικού ανανέωσης της δηλωθείσας, στην ηλεκτρονική αίτηση, κάρτας ανεργίας Υ/Δ (η οποία θα απευθύνεται στο ΣΕΠΕ) ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων. Ατομικό σχέδιο δράσης (από τον ΟΑΕΔ) με ημερομηνία σύνταξης πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων (πριν από 31/01/2017) * *αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης γίνεται δεκτή και η Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της (η ημερομηνία διεξαγωγής πρέπει να είναι πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής).

Στην περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η ημερομηνία διεξαγωγής της εξατομικευμένης παρέμβασης ο ωφελούμενος πρέπει να υποβάλλει Υ/Δ στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι οι ωφελούμενοι μπορούν να συμμετάσχουν μόνο σε μία δράση από τις συνολικά προκηρυσσόμενες Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας. Για το σκοπό αυτό, θα ζητείται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συμμετοχής σε άλλη δράση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2109249540-1 Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα καταρτιστεί ο κατάλογος των επιλεγέντων και των επιλαχόντων.

Για να υποβάλετε την αίτηση σας πατήστε ΕΔΩ

ΠΗΓΗ dikaiologitika.gr