ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις εκπαιδευτικών στο δήμο Αμαρουσίου

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις εκπαιδευτικών στο δήμο Αμαρουσίου
Οι προσλήψεις θα γίνουν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας οκτώ μηνών
pixabay

Αναλυτικότερα, αφορά σε 11 προσλήψεις, για την πλήρωση των θέσεων ωρομίσθιων καθηγητών εκμάθησης Ξένων Γλωσσών, Ελληνικής Γλώσσας και Πληροφορικής. Οι υποψήφιοι πρέπει είναι άνω των 21 ετών.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας οκτώ μηνών για απασχόληση στα τμήματα της Επιχείρησης, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, για την περίοδο 2019-2020.

Δικαιολογητικά

- Αίτηση συμμετοχής.
- Φωτοαντίγραφο (διπλής όψεως) Αστυνομικής Ταυτότητας.
- Φωτοαντίγραφο πτυχίου, ή μεταπτυχιακού, ή διδακτορικού τίτλου της ανάλογης ειδικότητας, ιδρύματος της ημεδαπής, ή ισότιμου αναγνωρισμένου στην Ελλάδα ιδρύματος της αλλοδαπής (οι τίτλοι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 όπως ισχύει και του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων»), συνοδευόμενα από την απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση για τη γνησιότητά τους. Σχετικά με την επικύρωση δημόσιων ή ιδιωτικών αντιγράφων ημεδαπών και αλλοδαπών εγγράφων τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, ισχύει ο Ν. 4250/2014.

Έγγραφα/Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας που αποδεικνύουν τη διδακτική προϋπηρεσία με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, αποδεδειγμένη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων, όπως βεβαιώσεις των φορέων απασχόλησης ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (π.χ. καταστάσεις ενσήμων ΙΚΑ για ΑΣΕΠ, όπου να φαίνεται ο 7 εργοδότης και το αντικείμενο εργασίας του), ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων, ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ.), ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, όπου θα αναφέρεται η σχετική εκπαίδευση, η γενική προϋπηρεσία στο Δημόσιο ή/και Ιδιωτικό Τομέα (σε χρόνια και μήνες), καθώς και αν υπάρχει προϋπηρεσία στα προηγούμενα προγράμματα του Δήμου Αμαρουσίου και των Νομικών του Προσώπων / Δημοτικών / Κοινωφελών Επιχειρήσεων και Εταιρειών (αναλυτική καταγραφή), η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλων πτυχίων, κλπ.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή,

β) για τους άνδρες, έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί,

γ) δεν έχουν καταδικαστεί σε ποινικό ή πειθαρχικό αδίκημα,

δ) σε περίπτωση ανεργίας, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι άνεργοι μαζί με τη σχετική βεβαίωση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. πρόσφατης έκδοσης και

ε) τυχόν τρέχουσα απασχόληση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα (παράλληλη απασχόληση).

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης. Εφ’ όσον είναι δημόσιοι ή δημοτικοί υπάλληλοι, να έχουν έγγραφη άδεια εργασίας από την υπηρεσία που εργάζονται.

Προθεσμίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως (με θεώρηση του γνησίου υπογραφής) εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, «Προς την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου» (οδός Βασ. Σοφίας αρ. 9 & Δημ. Μόσχα, 2ος όροφος, τηλ. επικοινωνίας : 213- 2038200-202, καθημερινά, κατά τις ώρες από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.), από την Παρασκευή 12-07-2019 και για δέκα (10) ημέρες, έως και τη Δευτέρα 22-07-2019.

Αιτήσεις µε τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές.

Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα για τη διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 213-2038200-202 καθημερινά, στις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.

Η αναλυτική ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου (Δημαρχείο: οδός Βασ. Σοφίας αρ. 9 & Δ. Μόσχα, ισόγειος όροφος), της Επιχείρησης (2ος όροφος Δημαρχείου), καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου: www.maroussi.gr.

Διαβάστε επίσης

Βούτσης: «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα για τις ευάλωτες ομάδες»

Μιχαηλίδου: «Κανένα παιδί εκτός βρεφονηπιακού σταθμού»

Σχετικές ειδήσεις