ΠΑΙΔΕΙΑ

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την υποβολή αίτησης και τα δικαιολογητικά

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την υποβολή αίτησης και τα δικαιολογητικά

Από τη Δευτέρα 16 Απριλίου έως και την Παρασκευή 27 Απριλίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ και ΕΒΠ), για το ερχόμενο σχολικό έτους (2018-19).

Σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση, η πρόσκληση αφορά τους κλάδους: κλάδους: α) ΠΕ21 (Θεραπευτών Λόγου), ΠΕ22 (Επαγγελματικών Συμβούλων), ΠΕ23 (Ψυχολόγων), ΠΕ24 (Παιδοψυχιάτρων), ΠΕ25 (Σχολικών Νοσηλευτών), ΠΕ28 (Φυσιοθεραπευτών), ΠΕ29 (Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών), ΠΕ30 (Κοινωνικών Λειτουργών), ΠΕ31 (Εξειδικευμένοι στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών) και β) ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι θα προσληφθούν για να στελεχώσουν τις δομές της Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ - Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης), ΚΕΔΔΥ (Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης), ΕΔΕΑΥ (Ειδικές Διαγνωστικές Επιτροπές Αξιολόγησης και Υποστήριξης), την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία της Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και την άσκηση καθηκόντων σε σχολεία Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ), που οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να προσληφθούν. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, επίσης, να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο επίσημα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Σημειώνεται, ότι επειδή οι θέσεις του ΕΕΠ και του ΕΒΠ είναι ενιαίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν, εφόσον επιθυμούν, σε μία προτίμηση όλες τις ΣΜΕΑΕ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και ΚΕΔΔΥ, σε επίπεδο Νομού.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και ελέγχου των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών, θα καταρτιστούν από κάθε ΠΔΕ προσωρινοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών των κλάδων ΕΕΠ και ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ανά κλάδο/ειδικότητα και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα τους, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ. Παράλληλα, οι εν λόγω πίνακες θα υποβληθούν για έλεγχο νομιμότητας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Κατά των πινάκων δύναται να υποβληθεί ένσταση στο ΑΣΕΠ από τους υποψηφίους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη της αναρτήσεώς τους στην ΠΔΕ της αίτησής τους, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Τα δικαιολογητικά

- Δεν απαιτείται η εκ νέου προσκόμιση πιστοποιητικών για στοιχεία/πεδία του ηλεκτρονικού φακέλου του υποψηφίου, τα οποία είναι ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα. Κατ΄ εξαίρεση, στις παραγράφους, που ακολουθούν, καταγράφονται τα πιστοποιητικά που πρέπει να προσκομιστούν ή αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως, εκ νέου, για την πιστοποίηση της κατά περίπτωση ιδιότητας.

- Οι υποψήφιοι για τους οποίους τα πεδία της καρτέλας «Σπουδές/Προσόντα» δεν είναι συμπληρωμένα ή χρήζουν επικαιροποίησης (βάσει σχετικού μηνύματος που εμφανίζεται στο φάκελο), υποχρεούνται να προσκομίσουν τα βασικά δικαιολογητικά ένταξής τους σε εκπαιδευτικό κλάδο σε μια Δ/νση Εκπ/σης, προκειμένου αυτή να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες καταχώρισης στο ΟΠΣΥΔ.

- Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

Το εν λόγω δικαιολογητικό επιδεικνύεται στη Δ/νση κατά την προσκόμιση οιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού (για την ταυτοποίηση του υποψηφίου).

- Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών, στο οποίο θα αναγράφεται η ημεροχρονολογία και ο βαθμός κτήσης του πτυχίου.

Αν δεν αναγράφεται η ημεροχρονολογία κτήσης, απαιτείται συμπληρωματική βεβαίωση κτήσης και βαθμού πτυχίου από το Πανεπιστήμιο ή το Τ.Ε.Ι.

Οι τρόποι που μπορούν να κατατεθούν είναι:

(i) Κατάθεση του δικαιολογητικού σε Δ/νση Εκπ/σης. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση τροποποίησης ήδη καταχωρισμένων στοιχείων (μέσω της επιλογής «Μεταβολή Στοιχείων») η κατάθεση του δικαιολογητικού πρέπει να γίνει στη δηλωθείσα στο ΟΠΣΥΔ Δ/νση Χειρισμού Φακέλου. Αντίθετα, κατά την πρώτη καταχώριση στοιχείων (ή επικαιροποίηση στοιχείων) για ένταξη σε κλάδο είναι δυνατή η προσκόμιση του δικαιολογητικού σε οποιαδήποτε Δ/νση Εκπ/σης.

(ii) Αποστολή του δικαιολογητικού με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στη (δηλωθείσα στο ΟΠΣΥΔ) Δ/νση Εκπ/σης.

Με την επιλογή στο ΟΠΣΥΔ (από το χρήστη) της Δ/νσης Χειρισμού Φακέλου εμφανίζεται η δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της Δ/νσης αυτής και ο εκπ/κός οφείλει να αποστείλει το απαραίτητο δικαιολογητικό, μέσω της δ/νσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στο ΟΠΣΥΔ, και να επιβεβαιώσει την παραλαβή αυτού από την οικεία Δ/νση.

Η εν λόγω επιλογή είναι διαθέσιμη αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση τροποποίησης ήδη καταχωρισμένων στοιχείων.

Κατά την πρώτη καταχώριση στοιχείων (ή επικαιροποίηση στοιχείων) για ένταξη σε κλάδο είναι υποχρεωτική η παρουσία του υποψηφίου σε Δ/νση Εκπ/σης (με το υπό κρίση δικαιολογητικό), προκειμένου αυτό να ελεγχθεί και καταχωριστεί άμεσα στον ηλεκτρονικό φάκελό του.