ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Όχι στο «μαύρο» ναι στην κατάργηση της ΕΡΤ

ΣτΕ: Όχι στο «μαύρο» ναι στην κατάργηση της ΕΡΤ

Στο ίδιο πνεύμα της προσωρινής διαταγής που εξέδωσε ο πρόεδρος του ΣτΕ Κ. Μενουδακος είναι και η απόφαση της επιτροπής αναστολών.

Ειδικότερα η επιτροπή είπε για ακόμη μια φορά όχι στο "μαύρο" αλλά "ναι" στην κατάργηση της ΕΡΤ, καθώς και στην άμεση αποκατάσταση των ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων.

Η επιτροπή έκρινε ότι πρέπει να προσληφθεί το αναγκαίο προσωπικό για τη λειτουργία του νέου μεταβατικού φορέα, ενώ επιφυλάχθηκε να επανέλθει αυτεπαγγέλτως για να διαπιστώσει αν εκτελέστηκε η απόφασή της.

Ωστόσο ένα μέλος της επιτροπής η κ. Καραμανώφ, είχε την άποψη ότι έπρεπε ταυτόχρονα να καταργηθεί η ΕΡΤ ως ΑΕ και να δημιουργηθεί ο νέος φορέας.

Η απόφαση έχει ως εξής:

«H Επιτροπή κρίνει ότι πρέπει: 1) να ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλόμενης υπʼ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποκλειστικά ως προς το μέρος της, με το οποίο προβλέπεται α) ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., και β) ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ Α.Ε. παραμένουν ανενεργές (άρθρο 2 παρ. 2 περ. β της παραπάνω Κ.Υ.Α.). 2) μέχρι τη σύσταση και λειτουργία του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 1 της προσβαλλόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης, να ληφθούν από τους συναρμόδιους Υπουργό Οικονομικών και Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό και τον Ειδικό Διαχειριστή τα αναγκαία οργανωτικά μέτρα, περιλαμβανομένης και της πρόσληψης του αναγκαιούντος προσωπικού, για την εκ μέρους μεταβατικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα μετάδοση, στο συντομότερο δυνατό χρόνο, του αναγκαίου προγράμματος ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων, καθώς και να εκτελούνται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση κάθε είδους δικαιωμάτων και συμφερόντων που ανάγονται στον κύκλο δραστηριοτήτων της καταργηθείσης ΕΡΤ Α.Ε. Η Επιτροπή επιφυλάσσεται να επανέλθει αυτεπαγγέλτως εντός ευλόγου χρόνου για να διαπιστώσει αν έλαβε χώρα συμμόρφωση προς τα ανωτέρω κριθέντα» .