Τρ. Κύπρου: Διευκρινίσεις για πώληση ακινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο

Τρ. Κύπρου: Διευκρινίσεις για πώληση ακινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο

Διευκρινίσεις  για την πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου εξασφαλισμένου με ακίνητα στο Ηνωμένο Βασίλειο δίνει μέσω ανακοίνωσής του στο Χρηματιστήριο Αθηνών το συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι έχει διορίσει την HSBC Bank plc ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο για την πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, που ανήκει στο συγκρότημα και που αποτελείται ως επί το πλείστον από δάνεια εξασφαλισμένα με κατοικίες και εμπορικά ακίνητα (δανειακό χαρτοφυλάκιο).

Το δανειακό χαρτοφυλάκιο δεν σχετίζεται με την εξ ολοκλήρου θυγατρική εταιρεία του συγκροτήματος, Τράπεζα Κύπρου Ηνωμένου Βασιλείου Λτδ, αλλά είναι μέρος του ευρύτερου δανειακού χαρτοφυλακίου που αποκτήθηκε από το συγκρότημα στο πλαίσιο της απόκτησης μέρους των εργασιών της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd τον Μάρτιο του 2013, στο πλαίσιο των σχετικών διαταγμάτων που εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Επίσης, σημειώνεται ότι η ενέργεια αυτή είναι σύμφωνη με το σχέδιο αναδιάρθρωσης του συγκροτήματος και εμπίπτει στην στρατηγική του συγκροτήματος για απομόχλευση μέσω της πώλησης μη βασικών δραστηριοτήτων και της επικέντρωσής του σε κύριες αγορές και, παράλληλα, την ενίσχυση της ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του.

Διαβάστε επίσης

Επ. Θεσμών Κύπρου: Οι καταθέτες στο εξωτερικό θα δημοσιευτούν αργότερα