ΚΥΠΡΟΣ

Προς εξαφάνιση χελιδόνια, καρακάξες και σγαρτίλια!

Προς εξαφάνιση χελιδόνια, καρακάξες και σγαρτίλια!
Οι καταστροφές στο περιβάλλον και η εντατικοποίηση της γεωργίας στην Κύπρο συντείνουν στη μείωση των πληθυσμών των χελιδονιών, ενώ σε φθίνουσα πληθυσμιακή...

Οι καταστροφές στο περιβάλλον και η εντατικοποίηση της γεωργίας στην Κύπρο συντείνουν στη μείωση των πληθυσμών των χελιδονιών, ενώ σε φθίνουσα πληθυσμιακή πορεία βρίσκονται και άλλα κοινά είδη της Κύπρου, όπως είναι η καρακάξα και το σγαρτίλι.

Άκρως ανησυχητικά είναι τα στοιχεία των πληθυσμών των κοινών πουλιών της Κύπρου που παρουσιάζουν πρωτόγνωρη μείωση σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις. Σημαντικές πτώσεις παρουσιάζουν οι αριθμοί των χελιδονιών Ηirundo rusticaκ, των καρακαξών Ρica pica και των σγαρτιλιών Cardueliscarduelis.


Σύμφωνα με τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν έγκυρα συμπεράσματα για τις πληθυσμιακές τάσεις για τα κοινά πουλιά του Κύπρου επειδή η παρακολούθηση βρίσκεται σε αρχικά στάδια.

Τα τρία κοινά είδη πουλιών που παρουσιάζουν μείωση με βάση τα στοιχεία της Κύπρου, εξαρτώνται, σε κάποιο βαθμό, από γεωργικά οικοσυστήματα και η πτώση των αριθμών τους ενδεχομένως να συνδέεται με την εντατικοποίηση της γεωργίας, ένα φαινόμενο που έχει αποδεδειγμένα συνδεθεί με τη φθίνουσα πληθυσμιακή κατάσταση πουλιών σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος συνεργάζεται στενά με το Τμήμα Γεωργίας και το Ταμείο Θήρας για την καθιέρωση ενός συστηματικού προγράμματος καταγραφής πουλιών γεωργικών περιοχών, η παρακολούθηση των οποίων αποτελεί υποχρέωση για όλα τα κράτη μέλη στο πλαίσιο παρακολούθησης της εφαρμογής της ΚΑΠ.