ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ποιες είναι οι «μικροεπιχειρήσεις» - Τι ισχύει σύμφωνα με κοινοτική οδηγία

Ποιες είναι οι «μικροεπιχειρήσεις» - Τι ισχύει σύμφωνα με κοινοτική οδηγία

Δεν ξεπερνάει τις 610.000 επιχειρήσεις ο αριθμός των «micro» επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν χαθεί περίπου 475.000 θέσεις εργασίας, με τη συνολική απασχόληση σε αυτές να εκτιμάται στους 1.100.000 εργαζομένους.

Ωστόσο, εξακολουθούν να προσφέρουν σχεδόν το 60% των θέσεων εργασίας στον επιχειρηματικό/ιδιωτικό τομέα ενώ το μερίδιο των απασχολουμένων σε αυτές είναι διαχρονικά σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο μερίδιο στην Ευρώπη.

Αυτά υπογραμμίζει η Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας σε ενημερωτικό έγγραφό της προς τα μέλη της με το οποίο γνωστοποιεί ότι ενέταξε την κατάταξη και υποχρεώσεις των εταιρειών, κατ' εφαρμογή σχετικής κοινοτικής οδηγίας, η οποία καθιερώνει μία νέα μορφή επιχείρησης στο εμπορικό δίκαιο, τη «μικροεπιχείρηση».

Η νομοθεσία, υιοθετώντας τον ορισμό της ΕΕ για την κατάταξη των επιχειρήσεων, κάνει διάκριση μεταξύ τριών κατηγοριών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα τις μικροεπιχειρήσεις, τις μικρές και εκείνες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του αριθμού απασχολουμένων, του κύκλου εργασιών και του ύψους του ισολογισμού.

Πιο αναλυτικά, ως μικροεπιχειρήσεις θεωρούνται εκείνες που απασχολούν το πολύ 10 εργαζόμενους, πραγματοποιούν κύκλο εργασιών έως 700.000 ευρώ και ο ισολογισμός τους δεν ξεπερνά τα 350.000 ευρώ, ως μικρομεσαίες αυτές που απασχολούν μέχρι 50 εργαζόμενους.

Η νέα νομοθεσία επίσης εισάγει περαιτέρω διάκριση για τις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις που ενσωματώνουν στα οικονομικά τους στοιχεία και τις θυγατρικές τους εταιρείες, διαχωρίζοντας τους μικρούς από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

Οι μεν πρώτοι απασχολούν έως το πολύ 250 εργαζόμενους, διαθέτουν κύκλο εργασιών έως 34 εκατ. ευρώ και ύψος ισολογισμού έως 17 εκατ. ευρώ και οι δεύτεροι υπερβαίνουν τα ανωτέρω θεσπισθέντα όρια.

Η νέα νομοθεσία καθιερώνει διαφορετικές φορολογικές υποχρεώσεις για τους μικρούς απ' ό,τι για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

Με σκοπό λοιπόν να βοηθηθούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις η συνομοσπονδία έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να προωθήσει την ενσωμάτωση του κοινοτικού δικαίου στο ελληνικό εταιρικό δίκαιο καθιερώνοντας την κατηγορία της «μικροεπιχείρησης» στην εθνική μας νομοθεσία εντός του 2016 στην ίδια λογική.

«Η παρατεταμένη και ιδιαίτερα έντονη οικονομική ύφεση έχει μεταβάλλει προς το δυσμενέστερο το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα.

Σωρευτικά, από την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης έχουν κλείσει περίπου 250.000 ΜμΕ, εκ των οποίων οι περίπου 230.000 ήταν πολύ μικρές «micro» επιχειρήσεις που βάσει του επίσημου ορισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι εκείνες οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα από δέκα άτομα και ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ ή ο ισολογισμός τους δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ ετησίως» όπως σημειώνεται στο έγγραφο.

Γενική συνέλευση
Πραγματοποιήθηκε χθες, Κυριακή 3 Απριλίου 2016, στο κτίριο του ΕΒΕΠ η ετήσια γενική συνέλευση της ΕΣΕΕ με μαζική συμμετοχή και ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης βράβευσε τους Εμπορικούς Συλλόγους που συνέδραμαν καταλυτικά στην υλοποίηση των Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου (ΑΚΕ) στον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, και την Αλεξανδρούπολη, υπογραμμίζοντας ότι «η λειτουργία τους αναμένεται να αποφέρει εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα, τόσο στον τομέα της ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δοκιμάζονται σκληρά στην παρούσα συγκυρία, όσο και στην αναβάθμιση της τοπικής παραδοσιακής αγοράς».

Μάλιστα, ανέφερε ότι η ΕΣΕΕ θα αναδείξει τον Θεσμό των ΑΚΕ ως καλή πρακτική και για άλλες πόλεις στο μέλλον. Επίσης, ο κ. Κορκίδης βράβευσε την Ομοσπονδία Ε.Σ Ευβοίας για την έντονη δραστηριότητα που επέδειξε το τελευταίο διάστημα.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κατά την ομιλία του αναφέρθηκε στα σημαντικά ζητήματα τα οποία ανέδειξε το προηγούμενο διάστημα η ΕΣΕΕ σε ελληνικά και διεθνή φόρα και τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα.