Δήμος Κομοτηνής: Πρόσληψη 20 ατόμων

Δήμος Κομοτηνής: Πρόσληψη 20 ατόμων

Είκοσι άτομα θα απασχοληθούν στον Δήμο Κομοτηνής τον επόμενο μήνα.

Ο ∆ήµος Κοµοτηνής ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια κατ΄ άτοµο το µήνα Ιούνιο, συνολικού αριθµού είκοσι (20).