Δήμος Ανατολικής Μάνης: Πρόσληψη 5 Ναυαγοσωστών

Δήμος Ανατολικής Μάνης: Πρόσληψη 5 Ναυαγοσωστών

Ο Δήμος Μάνης θα προχωρήσει στην πρόσληψη ναυαγοσωστών.

Ανακοινώνεται πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί κατ εξαίρεση τους τρεις (3) συνολικά μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών), συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ